Публикације

Припремање стручних публикација из надлежности Агенције

Борба за очување здравља, рационалан фармакотерапијски приступ и на доказима засновано лечење представљају један од приоритета у свакој друштвеној заједници. Здравствено стање становништва је битан ресурс друштва, неопходан за побољшање и напредак заједнице у целини.

Информације о лековима присутним на тржишту у Р.Србији, доприносе унапређењу здравствене заштите, а самим тим и здравља становништва. Стога једна од надлежности Агенције  да обавља послове припреме стручних публикација из њене надлежности (Закон о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 – dr. zakon i 105/2017 – dr. zakon)), управо доприноси да здравственим професионалцима буду доступни актуелни подаци о лековима. Опредељени послови захтевају континуирани рад у смислу праћења новина у медицинској и фармацеутској пракси, као и изради прикладних референтних домаћих приручника за фармацеуте, лекаре, али и остале здравствене професионалце.

Публикације:

НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА – НРЛ 2023

Представљамо Вам ново штампано издање Националног регистра лекова 2023 са прегледом лекова регистрованих у Републици Србији до 31.10.2022. године. У НРЛ-у су представљене монографије лекова по абецедном списку, а свака монографија садржи основне податке о леку: име, активни састојак, фармацеутски облик, јачина, АТЦ код, паковање итд., као и обележја о режиму издавања тог лека. Клинички подаци обухватају терапијске индикације, дозирање и начин примене, контраиндикације, примену у трудноћи и дојењу, упозорења за возаче и приликом управљања машинама и друго. Поред монографија, НРЛ саджи и бројна друга поглавља корисна и применљива запосленима у здравственој заштити.

Ова књига је изашла из штампе и налази се у продаји.

Продају и дистрибуцију књиге обавља:
TREF TREID D.O.O.
Београд, Здравка Челара бр. 6/5
Tel. 011/67-67-175
office@treftrade.com

НРЛ 2023 – поруџбеница

Национални регистар лекова – ПРЕГЛЕД

У оквиру делатности Агенције, један од значајних поверених задатака се односи на обезбеђење информација здравственим професионалцима о регистрованим лековима у облику прикладног стручног водича. Имајући у виду сталне промене и новости у овој области, показало се оправданим да Национални регистар лекова који издаје регулаторна установа Србије буде публикација која ће се припремати једном годишње са додацима који се раде током године, а прате измене у овој области.
Прво издање Националног регистра лекова Републике Србије (НРЛ), припремљено је јануара 2006. године, а на основу до тада расположивих података.
Организација података и информација о лековима је пратила Анатомско-терапијско-хемијску класификацију лекова (АТЦ), у циљу унификације кључних параметара за ефикасније функционисање Здравственог, односно Фармацеутског информа­цио­ног система у области пословања здравствених установа, праћења промета и потрошње лекова, планирања потреба у лековима и праћења осталих индикатора за унапређење нацио­налне политике о лековима, фармакоекономије, фармакоепидемиологије и успостављања националног информационог система у области лекова.
Током времена, показало се да су концепт и методологија израде прикладни за савремене услове рада и пословања, а према сугестијама из праксе уведена су нова поглавља тако да је конципиран профил приручника који омогућава кључне информације о леку које су неопходне у тренутку комуникације са пацијентима/корисницима, као и шире за рад, развој и функционисање свих субјеката у фармацеутици.
Национални регистар лекова за текућу годину садржи податке о лековима за које су издата решења о регистрацији АЛИМС-а (дозволе за лек), односно који имају важећа решења у години за коју се припрема НРЛ. Полазна основа за израду НРЛ сада је База лекова АЛИМС-а, заснована на регулаторној документацији, а користе се и други референтни извори информација.
Основни део НРЛ је Абецедни списак регистрованих лекова са идентификационим подацима, паралелама и кратким описом индикационог подручја и дозирања, као и са специфичним подацима у оквиру профила лека. У посебним поглављима су дати подаци и кратак опис лекова који су сврстани у лекове биљног порекла, традиционалне лекове, традиционалне биљне лекове, хомеопатске лекове, а који су прошли регулаторну процену у АЛИМС-у.
У циљу безбедности пацијената/корисника, лакшег препознавања лека, његовог праћења у промету, посебно из разлога елиминисања могућности за појаву лажних (фалсификованих) лекова, у НРЛ се за све лекове налази идентификациони податак (ИД податак) у виду тринаестоцифреног броја који означава ЕАН шифру лека, која представља јасну и недвосмислену идентификацију одређеног лека.
Посебно треба истаћи да се у сваком новом издању НРЛ могу наћи подаци о изменама и новим ознакама, односно, шифрама АТЦ класификације лекова за текућу годину тако да је олакшан приступ подацима и могућност за правовремено реаговање свих субјеката у погледу измена у овом сегменту.
Олакшано претраживање потребног појма је обезбеђено припремом посебних спискова тако да су дати:
-Абецедни списак регистрованих лекова који се могу издавати без лекарског рецепта (БР);
-Абецедни списак регистрованих лекова сврстаних у групу опојних дрога и психотропних супстанци чији се промет контролише;
-Абецедни списак лекова који имају јак утицај на психофизичке способности и за време терапије није дозвољено управљање моторним возилом, нити рад са машином;
-Абецедни списак лекова који могу утицати на психофизичке способности;
-Анатомско терапијско хемијска класификација лекова са припадајућим лековима;
-Анатомијско терапијско хемијска класификација биљних лекова;
-Абецедни списак интернационалних незаштићених назива (ИНН) са припадајућим лековима;
-Абецедни списак незаштићених назива биљних лекова;
-Информација о пријављивању нежељених реакција на лекове са Обрасцем за пријаву;
-Субстандардни и лажни лекови;

-Списак нових стандардних термина фармацеутских облика лекова;
-Абецедни списак произвођача са асортиманом;
-Абецедни списак носилаца дозволе са адресама и произвођачима које заступају.
Као и у другим публикацијама ове врсте, Индекс заштићених назива лекова и Индекс незаштићених назива лекова дају могућност за проналажење потребних података зависно од садржаја захтева за информацијом.

Начин обраде и приказивања података је прилагођен захтевима здравствених радника и других субјеката у фармацеутици као и искуствима на овим просторима, информације су прилагођене сврси – практичном и брзом приступу информацијама о лековима.

НРЛ се припрема и у CD верзији у циљу обезбеђења услова за ефикаснији рад на прописивању и издавању лекова.

Годишња издања публикације НРЛНРЛ 2023


НРЛ 2022 – ПРЕГЛЕД


НРЛ 2021 – ПРЕГЛЕД

Национални регистар лекова 2020 - ПРЕГЛЕД

НРЛ 2020 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2019 - ПРЕГЛЕД

НРЛ 2019 – ПРЕГЛЕД

Национални регистар лекова 2018 - ПРЕГЛЕД

НРЛ 2018 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2017 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2016 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2015 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2014 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2013 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2012 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2011 – ПРЕДГОВОР

Продају и дистрибуцију књиге обавља:
TREF TREID D.O.O.
Београд, Здравка Челара бр. 6/5
Tel. 011/67-67-175
office@treftrade.com

ФВ7 – поруџбеница

Фармакотерапијски водич – ПРЕГЛЕД

Фармаколошки профил једног лека и принципи његове примене заснивају се на резултатима преклиничких и клиничких истраживања и праћења ефикасности и безбедности у клиничкој пракси. Водичи за примену лекова би требало да пруже оне информације засноване на доказима које имају практичан значај. У том смислу Фармакотерапијски водич представља приручник који садржи информације  о лековима које су усклађене са актуелним научним сазнањима и прилагођене потребама праксе прописивања, издавања и примене лекова.

Публикација Фармакотерапијски водич je структуирана из три целине: опште, специјалне и целине која се односи на посебна подручја фармакотерапије.

У оквиру ових целина се налази већи број припадајућих поглавља и подпоглавља. Тако су у Општем делу описани основни принципи фармакотерапије, приказана је улога фармацеута у савременом здравственом систему, дат је осврт на прописивање и издавање лекова, указано је на значај примене готових лекова, као и основне информације о праћењу, процени и размени информација о безбедности лекова.

Природан след ове књиге представља Специјални део у коме су лекови приказани према анатомско-терапијској класификацији (АТЦ), укупно 14 група према болестима органских система. Свако АТЦ поглавље поред уводног дела, садржи монографије лекова тренутно регистрованих у Р. Србији. Монографија лека пружа кључне информације о деловању лека, индикацијама и дозирању, контраиндикацијама, безбедоносном профилу, као и примени лека током трудноће и дојења.

У последњем делу који се односи на посебна подручја фармакотерапије могу се наћи разноврсни и корисни подаци нпр. о примени лекова у специјалним популацијама, о терапијским протоколима за лечење неких болести, али и о фитотерапији и хомеопатији. Узимајући у обзир обим могућих интеракција лекова, у поглављу које се бави овом тематиком је дат само списак клинички значајних интеракција лекова.

На изради приручника ангажован је мултидисциплинарни тим научних и здравствених стручњака из бројних еминентних установа Србије који за свако издање припрема текстове из различитих области фармакотерапије, у складу са изменама и новинама у области фармације и медицине.  Први број Фармакотерапијског водича је урађен 2001. године као прва публикација такве врсте у нашој средини.

Фармакотерапијски водич је намењен здравственим професионалцима, студентима фармације и медицине, као и другим заинтересованим корисницима. Стручњацима који издају лекове, посебно данас, у савременој здравственој заштити су битне информације за пружање савета пацијентима и корисницима њихових услуга.

Годишња издања публикације Фармакотерапијски водич

Фармакотерапијски
водич 7

Фармакотерапијски
водич 6

Фармакотерапијски
водич 5
Предговор ФВ5

Фармакотерапијски
водич 4

Фармакотерапијски
водич 3

Фармакотерапијски
водич 2

Фармакотерапијски
водич 1

У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе подаци који су прикупљени за одређени временски период и који се обрађују у складу са препорукама Светске здравствене организације (СЗО). На основу препоручене методологије СЗО добијају се финансијско-статистички и здравствени, фармакоекономско-епидемиолошки показатељи о употреби лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.

Публикација додатно садржи поглавље са упоредним графичким приказима финансијског промета и потрошње лекова у периоду од 2018. до 2022. године и то главних и појединих терапијских подгрупа лекова према АТЦ класификацији.

ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА за 2022. годину

Продају и дистрибуцију овог издања обавља:

TREF TREID D.O.O.
Београд, Здравка Челара бр. 6/5
Tel. 011/67-67-175
office@treftrade.com

Годишња издања публикације ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА

Промет и потрошња
лекова 2022

Промет и потрошња
лекова 2021
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2020
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2019
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2018
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2017
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2016
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2015
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2014
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2013
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2012
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2011
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2010
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2009
ПРЕГЛЕД