Публикације

Припремање стручних публикација из надлежности Агенције

Борба за очување здравља, рационалан фармакотерапијски приступ и на доказима засновано лечење представљају један од приоритета у свакој друштвеној заједници. Здравствено стање становништва је битан ресурс друштва, неопходан за побољшање и напредак заједнице у целини.

Информације о лековима присутним на тржишту у Р.Србији, доприносе унапређењу здравствене заштите, а самим тим и здравља становништва. Стога једна од надлежности Агенције  да обавља послове припреме стручних публикација из њене надлежности (Закон о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 – dr. zakon i 105/2017 – dr. zakon)), управо доприноси да здравственим професионалцима буду доступни актуелни подаци о лековима. Опредељени послови захтевају континуирани рад у смислу праћења новина у медицинској и фармацеутској пракси, као и изради прикладних референтних домаћих приручника за фармацеуте, лекаре, али и остале здравствене професионалце.

Публикације:

НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА – НРЛ 2023

Представљамо Вам ново штампано издање Националног регистра лекова 2023 са прегледом лекова регистрованих у Републици Србији до 31.10.2022. године. У НРЛ-у су представљене монографије лекова по абецедном списку, а свака монографија садржи основне податке о леку: име, активни састојак, фармацеутски облик, јачина, АТЦ код, паковање итд., као и обележја о режиму издавања тог лека. Клинички подаци обухватају терапијске индикације, дозирање и начин примене, контраиндикације, примену у трудноћи и дојењу, упозорења за возаче и приликом управљања машинама и друго. Поред монографија, НРЛ саджи и бројна друга поглавља корисна и применљива запосленима у здравственој заштити.

Ова књига је изашла из штампе и налази се у продаји.

Продају и дистрибуцију књиге обавља:
TREF TREID D.O.O.
Београд, Здравка Челара бр. 6/5
Tel. 011/67-67-175
office@treftrade.com

НРЛ 2023 – поруџбеница

Национални регистар лекова – ПРЕГЛЕД

У оквиру делатности Агенције, један од значајних поверених задатака се односи на обезбеђење информација здравственим професионалцима о регистрованим лековима у облику прикладног стручног водича. Имајући у виду сталне промене и новости у овој области, показало се оправданим да Национални регистар лекова који издаје регулаторна установа Србије буде публикација која ће се припремати једном годишње са додацима који се раде током године, а прате измене у овој области.
Прво издање Националног регистра лекова Републике Србије (НРЛ), припремљено је јануара 2006. године, а на основу до тада расположивих података.
Организација података и информација о лековима је пратила Анатомско-терапијско-хемијску класификацију лекова (АТЦ), у циљу унификације кључних параметара за ефикасније функционисање Здравственог, односно Фармацеутског информа­цио­ног система у области пословања здравствених установа, праћења промета и потрошње лекова, планирања потреба у лековима и праћења осталих индикатора за унапређење нацио­налне политике о лековима, фармакоекономије, фармакоепидемиологије и успостављања националног информационог система у области лекова.
Током времена, показало се да су концепт и методологија израде прикладни за савремене услове рада и пословања, а према сугестијама из праксе уведена су нова поглавља тако да је конципиран профил приручника који омогућава кључне информације о леку које су неопходне у тренутку комуникације са пацијентима/корисницима, као и шире за рад, развој и функционисање свих субјеката у фармацеутици.
Национални регистар лекова за текућу годину садржи податке о лековима за које су издата решења о регистрацији АЛИМС-а (дозволе за лек), односно који имају важећа решења у години за коју се припрема НРЛ. Полазна основа за израду НРЛ сада је База лекова АЛИМС-а, заснована на регулаторној документацији, а користе се и други референтни извори информација.
Основни део НРЛ је Абецедни списак регистрованих лекова са идентификационим подацима, паралелама и кратким описом индикационог подручја и дозирања, као и са специфичним подацима у оквиру профила лека. У посебним поглављима су дати подаци и кратак опис лекова који су сврстани у лекове биљног порекла, традиционалне лекове, традиционалне биљне лекове, хомеопатске лекове, а који су прошли регулаторну процену у АЛИМС-у.
У циљу безбедности пацијената/корисника, лакшег препознавања лека, његовог праћења у промету, посебно из разлога елиминисања могућности за појаву лажних (фалсификованих) лекова, у НРЛ се за све лекове налази идентификациони податак (ИД податак) у виду тринаестоцифреног броја који означава ЕАН шифру лека, која представља јасну и недвосмислену идентификацију одређеног лека.
Посебно треба истаћи да се у сваком новом издању НРЛ могу наћи подаци о изменама и новим ознакама, односно, шифрама АТЦ класификације лекова за текућу годину тако да је олакшан приступ подацима и могућност за правовремено реаговање свих субјеката у погледу измена у овом сегменту.
Олакшано претраживање потребног појма је обезбеђено припремом посебних спискова тако да су дати:
-Абецедни списак регистрованих лекова који се могу издавати без лекарског рецепта (БР);
-Абецедни списак регистрованих лекова сврстаних у групу опојних дрога и психотропних супстанци чији се промет контролише;
-Абецедни списак лекова који имају јак утицај на психофизичке способности и за време терапије није дозвољено управљање моторним возилом, нити рад са машином;
-Абецедни списак лекова који могу утицати на психофизичке способности;
-Анатомско терапијско хемијска класификација лекова са припадајућим лековима;
-Анатомијско терапијско хемијска класификација биљних лекова;
-Абецедни списак интернационалних незаштићених назива (ИНН) са припадајућим лековима;
-Абецедни списак незаштићених назива биљних лекова;
-Информација о пријављивању нежељених реакција на лекове са Обрасцем за пријаву;
-Субстандардни и лажни лекови;

-Списак нових стандардних термина фармацеутских облика лекова;
-Абецедни списак произвођача са асортиманом;
-Абецедни списак носилаца дозволе са адресама и произвођачима које заступају.
Као и у другим публикацијама ове врсте, Индекс заштићених назива лекова и Индекс незаштићених назива лекова дају могућност за проналажење потребних података зависно од садржаја захтева за информацијом.

Начин обраде и приказивања података је прилагођен захтевима здравствених радника и других субјеката у фармацеутици као и искуствима на овим просторима, информације су прилагођене сврси – практичном и брзом приступу информацијама о лековима.

НРЛ се припрема и у CD верзији у циљу обезбеђења услова за ефикаснији рад на прописивању и издавању лекова.

Годишња издања публикације НРЛНРЛ 2023


НРЛ 2022 – ПРЕГЛЕД


НРЛ 2021 – ПРЕГЛЕД

Национални регистар лекова 2020 - ПРЕГЛЕД

НРЛ 2020 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2019 - ПРЕГЛЕД

НРЛ 2019 – ПРЕГЛЕД

Национални регистар лекова 2018 - ПРЕГЛЕД

НРЛ 2018 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2017 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2016 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2015 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2014 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2013 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2012 – ПРЕГЛЕД

НРЛ 2011 – ПРЕДГОВОР

Продају и дистрибуцију књиге обавља:
TREF TREID D.O.O.
Београд, Здравка Челара бр. 6/5
Tel. 011/67-67-175
office@treftrade.com

ФВ7 – поруџбеница

Фармакотерапијски водич – ПРЕГЛЕД

Фармаколошки профил једног лека и принципи његове примене заснивају се на резултатима преклиничких и клиничких истраживања и праћења ефикасности и безбедности у клиничкој пракси. Водичи за примену лекова би требало да пруже оне информације засноване на доказима које имају практичан значај. У том смислу Фармакотерапијски водич представља приручник који садржи информације  о лековима које су усклађене са актуелним научним сазнањима и прилагођене потребама праксе прописивања, издавања и примене лекова.

Публикација Фармакотерапијски водич je структуирана из три целине: опште, специјалне и целине која се односи на посебна подручја фармакотерапије.

У оквиру ових целина се налази већи број припадајућих поглавља и подпоглавља. Тако су у Општем делу описани основни принципи фармакотерапије, приказана је улога фармацеута у савременом здравственом систему, дат је осврт на прописивање и издавање лекова, указано је на значај примене готових лекова, као и основне информације о праћењу, процени и размени информација о безбедности лекова.

Природан след ове књиге представља Специјални део у коме су лекови приказани према анатомско-терапијској класификацији (АТЦ), укупно 14 група према болестима органских система. Свако АТЦ поглавље поред уводног дела, садржи монографије лекова тренутно регистрованих у Р. Србији. Монографија лека пружа кључне информације о деловању лека, индикацијама и дозирању, контраиндикацијама, безбедоносном профилу, као и примени лека током трудноће и дојења.

У последњем делу који се односи на посебна подручја фармакотерапије могу се наћи разноврсни и корисни подаци нпр. о примени лекова у специјалним популацијама, о терапијским протоколима за лечење неких болести, али и о фитотерапији и хомеопатији. Узимајући у обзир обим могућих интеракција лекова, у поглављу које се бави овом тематиком је дат само списак клинички значајних интеракција лекова.

На изради приручника ангажован је мултидисциплинарни тим научних и здравствених стручњака из бројних еминентних установа Србије који за свако издање припрема текстове из различитих области фармакотерапије, у складу са изменама и новинама у области фармације и медицине.  Први број Фармакотерапијског водича је урађен 2001. године као прва публикација такве врсте у нашој средини.

Фармакотерапијски водич је намењен здравственим професионалцима, студентима фармације и медицине, као и другим заинтересованим корисницима. Стручњацима који издају лекове, посебно данас, у савременој здравственој заштити су битне информације за пружање савета пацијентима и корисницима њихових услуга.

Годишња издања публикације Фармакотерапијски водич

Фармакотерапијски
водич 7

Фармакотерапијски
водич 6

Фармакотерапијски
водич 5
Предговор ФВ5

Фармакотерапијски
водич 4

Фармакотерапијски
водич 3

Фармакотерапијски
водич 2

Фармакотерапијски
водич 1

У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе подаци који су прикупљени за одређени временски период и који се обрађују у складу са препорукама Светске здравствене организације (СЗО). На основу препоручене методологије СЗО добијају се финансијско-статистички и здравствени, фармакоекономско-епидемиолошки показатељи о употреби лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
Публикација додатно садржи поглавље са упоредним графичким приказима финансијског промета и потрошње лекова у периоду од 2016. до 2020. године и то главних и појединих терапијских подгрупа лекова према АТЦ класификацији.

ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА за 2021. годину

Продају и дистрибуцију овог издања обавља:

TREF TREID D.O.O.
Београд, Здравка Челара бр. 6/5
Tel. 011/67-67-175
office@treftrade.com

Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини – ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2021
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2020
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2019
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2018
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2017
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2016
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2015
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2014
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2013
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2012
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2011
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2010
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2009
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2008
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2007
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2006
ПРЕГЛЕД

Промет и потрошња
лекова 2004/5

Промет и потрошња лекова за употребу у ветеринарској медицини – еПубликација

2019-2020

2017-2018

Прво издање Националног регистра ветеринарских лекова Републике Србије, припремљено је 2007. године, а на основу до тада расположивих података.

Национални регистар ветеринарских лекова – ПРЕГЛЕД

Национални регистар
ветеринарских лекова 2018
ПРЕГЛЕД НРЛвет 2018

Национални регистар
ветеринарских лекова 2017
ПРЕГЛЕД НРЛвет 2017

Национални регистар
ветеринарских лекова 2016
ПРЕГЛЕД НРЛвет 2016

Национални регистар
ветеринарских лекова 2015
ПРЕГЛЕД НРЛвет 2015

Национални регистар
ветеринарских лекова 2014
ПРЕГЛЕД НРЛвет 2014

Национални регистар
ветеринарских лекова 2011
ПРЕГОВОР НРЛвет 2011

Национални регистар
ветеринарских лекова 2007
АЛИМС активно ради на едукацији стручне и опште јавности о значају појединих области којима се бави.

Годишња издања публикација – ПРЕГЛЕД

Шта су
клиничка
испитивања?
Сажетак

Пријављивање
нежељених реакција –
Водич за пацијенте
Преглед

Брошура:
Безбедна
примена лекова
Преглед

Едукативни
стрип
“Лана Тафи”
Преглед

Едукативни
стрип/водич
“Отворени умови –
Слободни умови”
Преглед

Водич
за повлачење
лекова
Преглед

Оријентација у пракси
Сажетак

Ја фармацеут
Сажетак

АТЦ класификација лекова
Сажетак

Рокови трајања
готових лекова
Сажетак

Сакупљање, организација и
евалуација информација
Сажетак

Лек – доза – време и
пацијент у болници
Сажетак