Регулатива

Фармацеутска делатност

– представља делатност од општег али и посебног друштвеног интереса;

– у директној је функцији здравствене заштите тј. у функцији унапређења, очувања здравља људи, раног откривања и адекватног лечења болести;

– због свог значаја уређује се посебним прописима, а поштовањем и применом прописа обезбеђују се квалитетни, безбедни и ефикасни лекови и медицинска средства свим грађанима.

Закон о лековима и медицинским средствима (“Сл. гласник РС” бр. 30/2010 и 107/2012, 105/2017-др.закон и 113/2017-др.закон)и Закон о медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 105/17) уређују услове за стављање лекова и медицинских средстава у промет, услове за производњу, промет и испитивање лекова и медицинских средстава који се употребљавају у хуманој и ветеринарској медицини и уређује надзор у овим областима.