Информатор о раду

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („”Сл.гласник РС”” број 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС” број 68/10) Агенција за лекове и медицинска средства Србије је објавила Информатор о раду.

Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију у поседу органа јавне власти, осим у случајевима у којима је закон другачије прописао. Ако орган јавне власти тражиоцу неосновано ускрати информацију, тражилац може да се обрати Поверенику за информације од значаја и да на други начин, предвиђен законом, оствари своје право.

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2021