Информациона технологија

Све већа употреба информационих технологија и напредак Интернета омогућавају моћне алате и стављају их на располагање грађанима, државним органима, великим и малим предузећима широм света.

За обављање основне делатности у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) информациона технологија има велики значај.

Посебна пажња се посвећује:

 • развоју и управљању информационим технологијама
 • развоју, одржавању и унапређењу интегрисаног пословног информационог система Агенције за лекове и медицинска средства Србије
 • одржавању информатичке опреме, надоградњи хардвера и реконфигурацији хардверских решења
 • обезбеђењу заштите информационог система и рачунарске мреже
 • обезбеђењу техничке компатибилности информатичке инфраструктуре
 • развоју е-пословања Агенције за лекове и медицинска средства Србије, у складу са пројектом развоја е-управе РС
 • развоју Интранет и Интернет презентације Агенције за лекове и медицинска средства Србије

Информациони систем Агенције

Информациони систем Агенције за лекове и медицинска средства Србије представља основу за чување података о лековима и медицинским средствима у дигиталном облику, једноставније руковање подацима, као и лакши преглед постојећих података.

Основни циљ информационог система Агенције за лекове и медицинска средства Србије је да се обезбеди једноставно и брзо обављање активности везаних за планирање, истраживање, одлучивање у области регулативе лекова и медицинских средстава;

Информациони систем Агенције за лекове и медицинска средства Србије је интегрисани информациони систем који обухвата следеће подсистеме:

 1. Лабораторијски информациони систем и матични подаци о лековима
 2. Систем за електронско  управљање регулаторном документацијом
 3. Агенцијски дигитални информациони систем
 4. Систем за рачуноводство и финансије
 5. Кадровски систем
Лабораторијски информациони систем и матични подаци о лековима је саставни део система управљања квалитетом. У њему су развијене апликације за пословне процесе Националне контролне лабораторије Агенције за лекове и медицинска средства Србије, чиме је омогућена потпуна информатичка подршка у свакодневном раду Националне контролне лабораторије. Информациони систем је базиран на релационој бази ORACLE 10g, што представља једну од најсавременијих информационих технологија у свету кад је реч о информационим системима. Апликације свих пословних функција у лабораторијском информационом систему су прилагођене стварним активностима и базирају се на постојећим стандардним оперативним процедурама. Стога Лабораторијски информациони систем прати све захтеве стандарда СРПС ИСО17025:2006, сам је део QМS и неопходан је фактор у даљем унапређењуквалитета пружених услуга. Контрола квалитета лекова и медицинских средстава је информатички подржана кроз овај информациони систем и обухвата: дефинисање услуга и развој анализа, реализацију анализа, контролу резултата и издавање сертификата анализе.
Систем за електронско управљање регулаторном документацијом је базиран на:

 1. 4-tier architecture
 2. ORACLE 11g database (DB link and Gateways)
 3. EMC Documentum 6
 4. myProcess aplication server – JBoss and Apache
 5. Wеb browser – Internet explorer 7 и 8

У оквиру Система за електронско управљање документацијом информатички су подржани сви поверени послови Агенције, укључујући интегрално управљање квалитетом, као и ИТ подршку.

Систем за рачуноводство и финансије, као и кадровски систем  базирани су на:

Client – Server architecture
-SQL 2005. Standard database

Главни модули су:

-Финансијско-рачуноводствени систем
Подсистеми за финансије – рачуноводство, књиговодство, магацинско пословање

-Кадровски информациони систем
Подсистеми за кадрове и евиденцију радног времена

Нови информациони систем и за медицинска средства и за лекове је базиран на еУслугама највишљег нивоа софистицираности, интегрисан је са порталом еУправе и омогућава клијентима АЛИМС-а  и ЕОСа односно фармацеутској индустрији Републике Србије електронско подношење свих захтева са пратећом документацијом у електронском облику, као и двосмерну интеракцију и размену информација за процес клиничких испитивања за лекове и медицинска средства.

За све дигитализоване поступке информатичко решење омогућава: двосмерну интеракцију и онлајн трансакцију између подносиоца захтева (екстерни корисници) и запослених АЛИМС-а и ЕОСа (интерни корисници) који врше процену захтева, у смислу могућности давања недостатака, те допуњавања документације од стране корисника, као и персонализацију односно проактивне еУслуге.

Тиме уводјење новог информационог система базираног на дигиталној трансформацији пословних порцеса утиче на ефикасније пословање АЛИМС-а, ЕОСа и фармацеутске индустрије односно привреде Републике Србије, кроз значајно смањење трошкова, брже решавање захтева фармацеутске индустрије, као и брже обезбеђивање информација о квалитетним, ефикасним и безбедним лековима и медицинским средствима грађанима Републике Србије…

Неопходни технички услови које фармацеутска индустрија односно носиоци дозвола треба да има су само постојање Интернета и Мицрософт Оффице пакета.

Сваки захтев који се генерише попуњавањем апликационе форме на порталу мора бити дигитално потписан од стране подносиоца захтева, као и документа која се шаљу уз захтев. Током животног циклуса предмета, подносилац захтева константно може да прати статус поднетог захтева.

АДИС систем обухвата:

АДИС Лекови

АДИС Медицинска средства

АДИС Техничка подршка