Publikacije

Pripremanje stručnih publikacija iz nadležnosti Agencije

Borba za očuvanje zdravlja, racionalan farmakoterapijski pristup i na dokazima zasnovano lečenje su prioriteti u svakoj društvenoj zajednici.

Na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik RS“ br. 30/2010), članom 3. je utvrđeno da ALIMS obavlja i poslove „pripreme stručnih publikacija iz nadležnosti Agencije“. Opredeljeni poslovi zahtevaju kontinuirani rad na razvoju prikladnih vodiča kao referentnih domaćih priručnika za lekare i farmaceute i stalno praćenje novina u medicinskoj i farmaceutskoj praksi.

Publikacije:

  NACIONALNI REGISTAR LEKOVA – NRL 2021

  Predstavljamo Vam novo štampano izdanje Nacionalnog registra lekova 2021 sa pregledom lekova registrovanih u R. Srbiji do 31.10.2020., koji sadrže osnovne podatke o leku (ime, aktivni sastojak, farmaceutski oblik, jačina, ATC kod, pakovanje, rok upotrebe i uslovi čuvanja itd.), kao i obeležja o režimu izdavanja. Klinički podaci obuhvataju terapijske indikacije, doziranje i način primene, kontraindikacije, primenu u trudnoći i dojenju, upozorenja za vozače i prilikom upravljanja mašinama i drugo.

  Ova knjiga je izašla iz štampe i nalazi se u prodaji.

  Prodaju i distribuciju ovog izdanja u pretprodaji i prodaji obavljaju:

  TREF TREID D.O.O.
  Beograd, Zdravka Čelara br. 6/5
  Tel. 011/67-67-175
  office@treftrade.com

  Data Status d.o.o
  Knjižara Data Medika
  Beograd, dr Subotića starijeg br. 3a
  Tel. 011/36-14-916
  info@datastatus.rs

  NRL 2021 – porudžbenica TREF TREID D.O.O.

  NRL 2021 – porudžbenica Data Status d.o.o

  Nacionalni registar lekova - PREGLED

  U okviru delatnosti Agencije, jedan od značajnih poverenih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima u obliku prikladnog stručnog vodiča. Imajući u vidu stalne promene i novosti u ovoj oblasti, pokazalo se opravdanim da Nacionalni registar lekova koji izdaje regulatorna ustanova Srbije bude publikacija koja će se pripremati jednom godišnje sa dodacima koji se rade tokom godine, a prate izmene u ovoj oblasti.

  Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, a na osnovu do tada raspoloživih podataka.

  Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno Farmaceutskog informa­cio­nog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacio­nalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova.
  Tokom vremena, pokazalo se da su koncept i metodologija izrade prikladni za savremene uslove rada i poslovanja, a prema sugestijama iz prakse uvedena su nova poglavlja tako da je koncipiran profil priručnika koji omogućava ključne informacije o leku koje su neophodne u trenutku komunikacije sa pacijentima/korisnicima, kao i šire za rad, razvoj i funkcionisanje svih subjekata u farmaceutici.

  Nacionalni registar lekova za tekuću godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji ALIMS-a (dozvole za lek), odnosno koji imaju važeća rešenja u godini za koju se priprema NRL. Polazna osnova za izradu NRL sada je Baza lekova ALIMS-a, zasnovana na regulatornoj dokumentaciji, a koriste se i drugi referentni izvori informacija.
  Osnovni deo NRL je Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, paralelama i kratkim opisom indikacionog područja i doziranja, kao i sa specifičnim podacima u okviru profila leka. U posebnim poglavljima su dati podaci i kratak opis lekova koji su svrstani u lekove biljnog porekla, tradicionalne lekove, tradicionalne biljne lekove, homeopatske lekove, a koji su prošli regulatornu procenu u ALIMS-u.

  U cilju bezbednosti pacijenata/korisnika, lakšeg prepoznavanja leka, njegovog praćenja u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL se za sve lekove nalazi identifikacioni podatak (ID podatak) u vidu trinaestocifrenog broja koji označava EAN šifru leka, koja predstavlja jasnu i nedvosmislenu identifikaciju određenog leka.
  Posebno treba istaći da se u svakom novom izdanju NRL mogu naći podaci o izmenama i novim oznakama, odnosno, šiframa ATC klasifikacije lekova za tekuću godinu tako da je olakšan pristup podacima i mogućnost za pravovremeno reagovanje svih subjekata u pogledu izmena u ovom segmentu.

  Olakšano pretraživanje potrebnog pojma je obezbeđeno pripremom posebnih spiskova tako da su dati:
  -Abecedni spisak registrovanih lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR);
  -Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše;
  -Abecedni spisak lekova koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti i za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom;
  -Abecedni spisak lekova koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti;
  -Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova sa pripadajućim lekovima;
  -Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija biljnih lekova;
  -Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva (INN) sa pripadajućim lekovima;
  -Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova;
  -Informacija o prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove sa Obrascem za prijavu;
  -Substandardni i lažni lekovi;

  -Spisak novih standardnih termina farmaceutskih oblika lekova;
  -Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom;
  -Abecedni spisak nosilaca dozvole sa adresama i proizvođačima koje zastupaju.

  Kao i u drugim publikacijama ove vrste, Indeks zaštićenih naziva lekova i Indeks nezaštićenih naziva lekova daju mogućnost za pronalaženje potrebnih podataka zavisno od sadržaja zahteva za informacijom.

  Način obrade i prikazivanja podataka je prilagođen zahtevima zdravstvenih radnika i drugih subjekata u farmaceutici kao i iskustvima na ovim prostorima, informacije su prilagođene svrsi – praktičnom i brzom pristupu informacijama o lekovima.

  NRL se priprema i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova.

  Godišnja izdanja publikacije NRL
  Nacionalni registar lekova 2021

  Nacionalni registar lekova 2021

  U PRODAJI
  Nacionalni registar lekova 2020

  Nacionalni registar lekova 2020

  PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2019

  Nacionalni registar lekova 2019

  PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2018

  Nacionalni registar lekova 2018

  PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2017

  Nacionalni registar lekova 2017

  PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2016

  Nacionalni registar lekova 2016

  PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2015

  Nacionalni registar lekova 2015

  PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2014

  Nacionalni registar lekova 2014

  PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2013

  Nacionalni registar lekova 2013

  PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2012

  Nacionalni registar lekova 2012

  PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2011

  Nacionalni registar lekova 2011

  Predgovor NRL 2011 PREGLED
  Nacionalni registar lekova 2010

  Nacionalni registar lekova 2010

  Nacionalni registar lekova 2009

  Nacionalni registar lekova 2009

  Nacionalni registar lekova 2008

  Nacionalni registar lekova 2008

  Nacionalni registar lekova 2007

  Nacionalni registar lekova 2007

  Nacionalni registar lekova 2006

  Nacionalni registar lekova 2006

  FARMAKOTERAPIJSKI VODIČ 6 + CD

  Prodaju i distribuciju ovog izdanja obavlja:

  TREF TREID D.O.O.
  Beograd, Zdravka Čelara br. 6/5
  Tel. 011/67-67-175
  office@treftrade.com

  FV6 – porudžbenica

  Farmakoterapijski vodič - PREGLED

  Farmakoterapijski vodiči imaju za cilj ostvarivanje principa bolje propisivačke strategije, dobrog rukovođenja u praksi propisivanja lekova kao i stavljanja propisivačima na uvid informacija o raspoloživim terapijskim procedurama.

  Prvi broj Farmakoterapijskog vodiča je urađen 2001. godine kao prva publikacija takve vrste u našoj sredini, a osnovne premise pri izradi su se odnosile na sačinjavanje stručnog štiva koje pomaže terapeutu – propisivaču da prepozna poremećaj i da poseduje informacije o racionalnoj terapiji istog. Stručnjacima koji izdaju lekove, posebno danas, u savremenoj zdravstvenoj zaštiti su bitne informacije za pružanje saveta pacijentima i korisnicima njihovih usluga.

  Metodološki pristup pri izradi je prilagođen novim trendovima u klasifikaciji i identifikaciji lekova, koji obezbeđuje međunarodno prepoznavanje i jednoznačno poređenje ključnih parametara, bitnih za razvoj farmakoterapije i farmakoterapi­emiologije u našoj sredini.
  Praćenjem procesa za unapređenje na polju racionalne farmakoterapije i prikupljanjem aktu­el­nih podataka, svako novo izdanje Farmakoterapijskog vodiča donosi nova saznanja, inovirani sadržaj i stavljanje na raspolaganje zdravstvenim profesionalcima novih i aktuelnih informacija.
  Vodič je podeljen u nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje obuhvata principe savremene farmakoterapije, zadatke kliničke farmakologije, osnovne principe farmakokinetike lekova, sa posebnim osvrtom na značaj primene neizmenjenih originalnih farmaceutskih formulacija lekova a oblast samomedikacije je prikazana u skladu sa savremenim trendovima u svetu i u širem smislu daje informacije o tzv. OTC proizvodima, odnosno lekovima koji su namenjeni za samomedikaciju. Navedene su ključne informacije vezane za principe i metodologiju praćenja neželjenih dejstava lekova, a dati su i osnovni principi farmakoepidemiologije i farmakoekonomije.

  Specijalni deo je najobimniji i obuhvata razvrstavanje lekova po ATC klasifikaciji (14 grupa prema bolestima organskih sistema), po internacionalnom nezaštićenom nazivu (INN) svake lekovite supstance, uz opširnije navođenje stručnih informacija o pripadajućem leku u svakoj grupi sa pregledom kod nas registrovanih lekova. Informacije o svakom leku su organizovane prema jedinstvenom modelu koji obezbeđuje lako i brzo pretraživanje podataka i koji daje farmakoterapijski profil leka sa navodjenjem ključnih podataka o indikacijama za primenu, kontraindikacijama, neželjenim dejstvima, interakcijama, doziranju i posebnim upozorenjima ili ograničenjima, a navedeni su i podaci o definisanim dnevnim dozama (DDD) za svaku INN. Osim toga, za neke grupe lekova su date i aktuelne farmakoterapijske smernice.

  Ostala poglavlja su namenjena posebnim područjima farmakoterapije i daju niz tabelarnih prikaza koji omogućavaju brz i jednostavan način da se pronađe potrebna informacija o zahtevanom stručnom pitanju. To su:

  -primena lekova u dečjem uzrastu,

  -u gerijatriji,

  -primena lekova u trudnoći i za vreme dojenja,

  -u bolestima jetre i bubrega kao i primena lekova kod bolesnika na peritoneumskoj dijalizi,

  -terapijski protokoli za lečenje nekih oboljenja,

  -dejstvo lekova na funkcije i sisteme van indikacionog područja (fotosenzitivnost lekova, seksualne disfunkcije izazvane lekovima, pregled lekova koji potenciraju kožne poremećaje).

  Tabelarno su prikazani podaci o uticaju lekova na rezultate kliničko-biohemijskih parametara, lekovima za retke indikacije (Orphan drugs) i data je tabela sa pregledom klinički značajnijih interakcija lekova. Sažeto su date informacije o manje poznatom segmentu – homeopatiji, tradicionalnim lekovima, sa popisom istih koji su registrovani u Republici Srbiji. 

  Takođe su navedeni terapijski protokoli za lečenje nekih oboljenja, pri čemu tekst o principima “dobrih praksi” šire upoznaje medicinsku i farmaceutsku javnost o važnim segmentima koji doprinose unapređenju zdravstvene zaštite u celini, a naveden je i važeći Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova.

  Poslednje poglavlje čini pregled aktuelne Anatomsko terapijsko hemijske klasifikacije lekova (ATC – SZO) sa podacima o Dnevnim definisanim dozama (DDD) kako bi se zainteresovanim za oblast famakoekonomije i farmakoepidemiologije pružili podaci za istraživanje.

  Na iz­ra­di pri­ruč­ni­ka an­ga­žo­va­n je multidisciplinarni tim naučnih i zdrav­stve­nih struč­nja­ka iz broj­nih usta­no­va Srbije koji je spreman da prema zahtevima struke i u skladu sa izmenama u oblastiu farmaceutike i medicine inovira u kontinuitetu svako novo izdanje FV.

  Godišnja izdanja publikacije Farmakoterapijski vodič
  Farmakoterapijski vodič 6

  Farmakoterapijski vodič 6

  Predgovor FV6
  Farmakoterapijski vodič 5

  Farmakoterapijski vodič 5

  Predgovor FV5
  Farmakoterapijski vodič 4

  Farmakoterapijski vodič 4

  Farmakoterapijski vodič 3

  Farmakoterapijski vodič 3

  Farmakoterapijski vodič 2

  Farmakoterapijski vodič 2

  Farmakoterapijski vodič 1

  Farmakoterapijski vodič 1

  PROMET I POTROŠNjA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI

  U skladu sa Zakonom o lekovima, ALIMS prikuplja i obrađuje podatke o prometu i potrošnji lekova u Srbiji i publikuje ih na godišnjem nivou. U ovim publikacijama se nalaze podaci koji su prikupljeni za određeni vremenski period i koji se obrađuju u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Na osnovu preporučene metodologije SZO dobijaju se finansijsko-statistički i zdravstveni, farmakoekonomsko-epidemiološki pokazatelji o upotrebi lekova iz kojih se mogu izvoditi analize, a sve sa ciljem da budu od koristi državnim institucijama, ali i svim učesnicima u prometu lekova u Srbiji.
  Publikacija dodatno sadrži poglavlje sa uporednim grafičkim prikazima finansijskog prometa i potrošnje lekova u periodu od 2016. do 2020. godine i to glavnih i pojedinih terapijskih podgrupa lekova prema ATC klasifikaciji.

  PROMET I POTROŠNjA LEKOVA za 2020. godinu

  Prodaju i distribuciju ovog izdanja obavlja:

  TREF TREID D.O.O.
  Beograd, Zdravka Čelara br. 6/5
  Tel. 011/67-67-175
  office@treftrade.com

  Knjižare u kojima se mogu nabaviti publikacije

  1. “Data Status”, BEOGRAD

  Dr Subotića 3, Tel.: +381 11 3614916

  2. “GRAFOPAN”, BEOGRAD

  Vojvode Stepe 8, Tel.: +381 11 2495578

  3. “DANILO KIŠ”, SUBOTICA

  Desetog oktobra 2, Tel.: +381 24 556543

  4. “SOLARIS”, NOVI SAD

  Sutjeska 2, SPENS, Telefoni: +381 21 6624387, 063/ 523351

  5. “KNjIŽARA STAMENKOVIĆ”, NIŠ

  Ćirila i Metodija 28, Telefoni: +381 18 528 132, 063/ 747293

  6. “MOST”, KRAGUJEVAC

  Dr Zorana Đunđića 2, Tel.: +381 34 803715

  Promet i potrošnja lekova za upotrebu u humanoj medicini - PREGLED

  Promet i potrošnja lekova 2004/05

  Promet i potrošnja lekova 2004/05

  Promet i potrošnja lekova 2006

  Promet i potrošnja lekova 2006

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2007

  Promet i potrošnja lekova 2007

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2008

  Promet i potrošnja lekova 2008

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2009

  Promet i potrošnja lekova 2009

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2010

  Promet i potrošnja lekova 2010

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2011

  Promet i potrošnja lekova 2011

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2012

  Promet i potrošnja lekova 2012

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2013

  Promet i potrošnja lekova 2013

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2014

  Promet i potrošnja lekova 2014

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2015

  Promet i potrošnja lekova 2015

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2016

  Promet i potrošnja lekova 2016

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2017

  Promet i potrošnja lekova 2017

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2018

  Promet i potrošnja lekova 2018

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2019

  Promet i potrošnja lekova 2019

  PREGLED
  Promet i potrošnja lekova 2020

  Promet i potrošnja lekova 2020

  PROMET I POTROŠNjA LEKOVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI

  Promet i potrošnja lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini- PREGLED

  PROMET I POTROŠNjA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SU UPISANA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA

  Promet i potrošnja medicinskih sredstava po kategoriji, klasi i generičkom nazivu - PREGLED

  NACIONALNI REGISTAR VETERINARSKIH LEKOVA

  Prvo izdanje Nacionalnog registra veterinarskih lekova Republike Srbije, pripremljeno je 2007. godine, a na osnovu do tada raspoloživih podataka.

  Nacionalni registar veterinarskih lekova - PREGLED

  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2007

  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2007

  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2011

  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2011

  Predgovor NRLvet2011
  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2014

  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2014

  PREGLED NRLvet2014
  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2015

  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2015

  PREGLED NRLvet2015
  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2016

  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2016

  PREGLED NRLvet2016
   Nacionalni registar veterinarskih lekova 2017

  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2017

  PREGLED NRLvet2017
   Nacionalni registar veterinarskih lekova 2018

  Nacionalni registar veterinarskih lekova 2018

  PREGLED NRLvet 2018

  OSTALE PUBLIKACIJE

  ALIMS je objavio ili podržao objavljivanje velikog broja stručnih publikacija, među kojima treba izdvojiti Magistralne formule (2008).

  Godišnja izdanja ostalih publikacija - PREGLED

  Orijentacija u praksi

  Orijentacija u praksi

  Sažetak
  Ja farmaceut

  Ja farmaceut

  Sažetak
  ATC klasifikacija lekova

  ATC klasifikacija lekova

  Sažetak
  Rokovi trajanja gotovih lekova

  Rokovi trajanja gotovih lekova

  Sažetak
  Sakupljanje, organizacija i evaluacija informacija

  Sakupljanje, organizacija i evaluacija informacija

  Sažetak
  Lek - doza - vreme i pacijent u bolnici

  Lek - doza - vreme i pacijent u bolnici

  Sažetak

  PUBLIKACIJE ZA OPŠTU JAVNOST

  ALIMS aktivno radi na edukaciji stručne i opšte javnosti o značaju pojedinih oblasti kojima se bavi.

  U tu svrhu je u decembru 2011. ALIMS sproveo informativnu kampanju u medijima o značaju kliničkih ispitivanja i publikovao brošuru za učesnike i potencijalne učesnike u kliničkim ispitivanjima.

  Godišnja izdanja publikacija za opštu javnost - PREGLED

  Šta su klinička ispitivanja?

  Šta su klinička ispitivanja?

  Pregled
  Brošura za pacijente
  Prijavljivanje neželjenih reakcija – Vodič za pacijente
  Pregled

  Brošura:
  Bezbedna primena lekova
  Pregled
  Lana TafiEdukativni strip “Lana Tafi”
  Pregled
  Otvoreni umovi - Slobodni umoviEdukativni strip/vodič “Otvoreni umovi – Slobodni umovi”
  Pregled
  Vodič za povlačenje lekova
  Pregled