Публикације

Припремање стручних публикација из надлежности Агенције

Борба за очување здравља, рационалан фармакотерапијски приступ и на доказима засновано лечење су приоритети у свакој друштвеној заједници.

На основу Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/2010), чланом 3. је утврђено да АЛИМС обавља и послове „припреме стручних публикација из надлежности Агенције“. Опредељени послови захтевају континуирани рад на развоју прикладних водича као референ­тних домаћих приручника за лекаре и фармацеуте и стално праћење новина у медицинској и фармацеутској пракси.

Публикације:

  • НРЛ2016 – Национални регистар лекова и
  • ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА за 2015. годину

дистрибуира предузеће за издаваштво, производњу, трговину и услуге

“НИЈАНСА” д.о.о. – Земун

KОНТАКТ ОСОБE: Славојка Блечић, Милош Блечић

ЗЕМУН, Првомајска 8/I

Телефони: +381 11 316 6445; 316 6446


  • ФАРМАКОТЕРАПИЈСКИ ВОДИЧ 6 + CD

TREF TREID Д.О.О.
Високог Стевана бр. 4, 11000 Београд
Тел. 011/67-67-175, 064/18-48-211, 064/11-91-200
milanpavlovic@bvcom.net
ttvlada@gmail.com

ФВ6-поруџбеница

Књижаре у којима се могу набавити публикације

1. “Дата Статус”, БЕОГРАД

Др Суботића 3, Тел.: +381 11 3614916

2. “ГРАФОПАН”, БЕОГРАД

Војводе Степе 8, Тел.: +381 11 2495578

3. “ДАНИЛО КИШ”, СУБОТИЦА

Десетог октобра 2, Тел.: +381 24 556543

4. “СОЛАРИС”, НОВИ САД

Сутјеска 2, СПЕНС, Телeфони: +381 21 6624387, 063/ 523351

5. “КЊИЖАРА СТАМЕНКОВИЋ”, НИШ

Ћирила и Методија 28, Телeфони: +381 18 528 132, 063/ 747293

6. “МОСТ”, КРАГУЈЕВАЦ

Др Зорана Ђунђића 2, Тел.: +381 34 803715


НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА (НРЛ)

У оквиру делатности Агенције, један од значајних поверених задатака се односи на обезбеђење информација здравственим професионалцима о регистрованим лековима у облику прикладног стручног водича. Имајући у виду сталне промене и новости у овој области, показало се оправданим да Национални регистар лекова који издаје регулаторна установа Србије буде публикација која ће се припремати једном годишње са додацима који се раде током године, а прате измене у овој области.

Прво издање Националног регистра лекова Републике Србије (НРЛ), припремљено је јануара 2006. године, а на основу до тада расположивих података.

Организација података и информација о лековима је пратила Анатомско-терапијско-хемијску класификацију лекова (АТЦ), у циљу унификације кључних параметара за ефикасније функционисање Здравственог, односно Фармацеутског информа­цио­ног система у области пословања здравствених установа, праћења промета и потрошње лекова, планирања потреба у лековима и праћења осталих индикатора за унапређење нацио­налне политике о лековима, фармакоекономије, фармакоепидемиологије и успостављања националног информационог система у области лекова.
Током времена, показало се да су концепт и методологија израде прикладни за савремене услове рада и пословања, а према сугестијама из праксе уведена су нова поглавља тако да је конципиран профил приручника који омогућава кључне информације о леку које су неопходне у тренутку комуникације са пацијентима/корисницима, као и шире за рад, развој и функционисање свих субјеката у фармацеутици.

Национални регистар лекова за текућу годину садржи податке о лековима за које су издата решења о регистрацији АЛИМС-а (дозволе за лек), односно који имају важећа решења у години за коју се припрема НРЛ. Полазна основа за израду НРЛ сада је База лекова АЛИМС-а, заснована на регулаторној документацији, а користе се и други референтни извори информација.
Основни део НРЛ је Абецедни списак регистрованих лекова са идентификационим подацима, паралелама и кратким описом индикационог подручја и дозирања, као и са специфичним подацима у оквиру профила лека. У посебним поглављима су дати подаци и кратак опис лекова који су сврстани у лекове биљног порекла, традиционалне лекове, традиционалне биљне лекове, хомеопатске лекове, а који су прошли регулаторну процену у АЛИМС-у.

У циљу безбедности пацијената/корисника, лакшег препознавања лека, његовог праћења у промету, посебно из разлога елиминисања могућности за појаву лажних (фалсификованих) лекова, у НРЛ се за све лекове налази идентификациони податак (ИД податак) у виду тринаестоцифреног броја који означава ЕАН шифру лека, која представља јасну и недвосмислену идентификацију одређеног лека.
Посебно треба истаћи да се у сваком новом издању НРЛ могу наћи подаци о изменама и новим ознакама, односно, шифрама АТЦ класификације лекова за текућу годину тако да је олакшан приступ подацима и могућност за правовремено реаговање свих субјеката у погледу измена у овом сегменту.

Олакшано претраживање потребног појма је обезбеђено припремом посебних спискова тако да су дати:
-Абецедни списак регистрованих лекова који се могу издавати без лекарског рецепта (БР);
-Абецедни списак регистрованих лекова сврстаних у групу опојних дрога и психотропних супстанци чији се промет контролише;
-Абецедни списак лекова који имају јак утицај на психофизичке способности и за време терапије није дозвољено управљање моторним возилом, нити рад са машином;

-Абецедни списак лекова који могу утицати на психофизичке способности;

-Анатомско терапијско хемијска класификација лекова са припадајућим лековима;

-Анатомијско терапијско хемијска класификација биљних лекова;

-Абецедни списак интернационалних незаштићених назива (ИНН) са припадајућим лековима;

-Абецедни списак незаштићених назива биљних лекова;

-Информација о пријављивању нежељених реакција на лекове са Обрасцем за пријаву;

-Субстандардни и лажни лекови;

-Списак нових стандардних термина фармацеутских облика лекова;

-Абецедни списак произвођача са асортиманом;

-Абецедни списак носилаца дозволе са адресама и произвођачима које заступају.

Као и у другим публикацијама ове врсте, Индекс заштићених назива лекова и Индекс незаштићених назива лекова дају могућност за проналажење потребних података зависно од садржаја захтева за информацијом.

Начин обраде и приказивања података је прилагођен захтевима здравствених радника и других субјеката у фармацеутици као и искуствима на овим просторима, информације су прилагођене сврси – практичном и брзом приступу информацијама о лековима.

НРЛ се припрема и у CD верзији у циљу обезбеђења услова за ефикаснији рад на прописивању и издавању лекова.

Годишња издања публикације НРЛ
Национални регистар лекова 2006

Национални регистар лекова 2006

Национални регистар лекова 2007

Национални регистар лекова 2007

Национални регистар лекова 2008

Национални регистар лекова 2008

Национални регистар лекова 2009

Национални регистар лекова 2009

Национални регистар лекова 2010

Национални регистар лекова 2010

Национални регистар лекова 2011

Национални регистар лекова 2011

Предговор НРЛ 2011 ПРЕГЛЕД
Национални регистар лекова 2012

Национални регистар лекова 2012

ПРЕГЛЕД
Национални регистар лекова 2013

Национални регистар лекова 2013

ПРЕГЛЕД
Национални регистар лекова 2014

Национални регистар лекова 2014

ПРЕГЛЕД
Национални регистар лекова 2015

Национални регистар лекова 2015

ПРЕГЛЕД
Национални регистар лекова 2016

Национални регистар лекова 2016

ПРЕГЛЕД
Национални регистар лекова 2017

Национални регистар лекова 2017

ПРЕГЛЕД

ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ

У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.

Годишња издања публикације Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини
Промет и потрошња лекова 2004/05

Промет и потрошња лекова 2004/05

Промет и потрошња лекова 2006

Промет и потрошња лекова 2006

ПРЕГЛЕД
Промет и потрошња лекова 2007

Промет и потрошња лекова 2007

ПРЕГЛЕД
Промет и потрошња лекова 2008

Промет и потрошња лекова 2008

ПРЕГЛЕД
Промет и потрошња лекова 2009

Промет и потрошња лекова 2009

ПРЕГЛЕД
Промет и потрошња лекова 2010

Промет и потрошња лекова 2010

ПРЕГЛЕД
Промет и потрошња лекова 2011

Промет и потрошња лекова 2011

ПРЕГЛЕД
Промет и потрошња лекова 2012

Промет и потрошња лекова 2012

ПРЕГЛЕД
Промет и потрошња лекова 2013

Промет и потрошња лекова 2013

ПРЕГЛЕД
Промет и потрошња лекова 2014

Промет и потрошња лекова 2014

ПРЕГЛЕД
Промет и потрошња лекова 2015

Промет и потрошња лекова 2015

ПРЕГЛЕД

ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ

Годишња издања публикације Промет и потрошња лекова за употребу у ветеринарској медицини
ПРЕГЛЕД 2011 ПРЕГЛЕД 2012 ПРЕГЛЕД 2013
ПРЕГЛЕД 2014 ПРЕГЛЕД 2015

ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СУ УПИСАНА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

Годишњи извештај Промет и потрошња медицинских средстава по категорији, класи и генеричком називу
ПРЕГЛЕД 2015

ФАРМАКОТЕРАПИЈСКИ ВОДИЧ (ФВ)

Фармакотерапијски водичи имају за циљ остваривање принципа боље прописивачке стратегије, доброг руковођења у пракси прописивања лекова као и стављања прописивачима на увид информација о расположивим терапијским процедурама.

Први број Фармакотерапијског водича је урађен 2001. године као прва публикација такве врсте у нашој средини, а основне премисе при изради су се односиле на сачињавање стручног штива које помаже терапеуту – прописивачу да препозна поремећај и да поседује информације о рационалној терапији истог. Стручњацима који издају лекове, посебно данас, у савременој здравственој заштити су битне информације за пружање савета пацијентима и корисницима њихових услуга.

Методолошки приступ при изради је прилагођен новим трендовима у класификацији и идентификацији лекова, који обезбеђује међународно препознавање и једнозначно поређење кључних параметара, битних за развој фармакотерапије и фармакотерапи­емиологије у нашој средини.

Праћењем процеса за унапређење на пољу рационалне фармакотерапије и прикупљањем акту­ел­них података, свако ново издање Фармакотерапијског водича доноси нова сазнања, иновирани садржај и стављање на располагање здравственим професионалцима нових и актуелних информација.

Водич је подељен у неколико поглавља. Прво поглавље обухвата принципе савремене фармакотерапије, задатке клиничке фармакологије, основне принципе фармакокинетике лекова, са посебним освртом на значај примене неизмењених оригиналних фармацеутских формулација лекова а област самомедикације је приказана у складу са савременим трендовима у свету и у ширем смислу даје информације о тзв. ОТЦ производима, односно лековима који су намењени за самомедикацију. Наведене су кључне информације везане за принципе и методологију праћења нежељених дејстава лекова, а дати су и основни принципи фармакоепидемиологије и фармакоекономије.

Специјални део је најобимнији и обухвата разврставање лекова по АТЦ класификацији (14 група према болестима органских система), по интернационалном незаштићеном називу (ИНН) сваке лековите супстанце, уз опширније навођење стручних информација о припадајућем леку у свакој групи са прегледом код нас регистрованих лекова. Информације о сваком леку су организоване према јединственом моделу који обезбеђује лако и брзо претраживање података и који даје фармакотерапијски профил лека са наводјењем кључних података о индикацијама за примену, контраиндикацијама, нежељеним дејствима, интеракцијама, дозирању и посебним упозорењима или ограничењима, а наведени су и подаци о дефинисаним дневним дозама (ДДД) за сваку ИНН. Осим тога, за неке групе лекова су дате и актуелне фармакотерапијске смернице.

Остала поглавља су намењена посебним подручјима фармакотерапије и дају низ табеларних приказа који омогућавају брз и једноставан начин да се пронађе потребна информација о захтеваном стручном питању. То су:

-примена лекова у дечјем узрасту,

-у геријатрији,

-примена лекова у трудноћи и за време дојења,

-у болестима јетре и бубрега као и примена лекова код болесника на перитонеумској дијализи,

-терапијски протоколи за лечење неких обољења,

-дејство лекова на функције и системе ван индикационог подручја (фотосензитивност лекова, сексуалне дисфункције изазване лековима, преглед лекова који потенцирају кожне поремећаје).

Табеларно су приказани подаци о утицају лекова на резултате клиничко-биохемијских параметара, лековима за ретке индикације (Orphan drugs) и дата је табела са прегледом клинички значајнијих интеракција лекова. Сажето су дате информације о мање познатом сегменту – хомеопатији, традиционалним лековима, са пописом истих који су регистровани у Републици Србији. 

Такође су наведени терапијски протоколи за лечење неких обољења, при чему текст о принципима “добрих пракси” шире упознаје медицинску и фармацеутску јавност о важним сегментима који доприносе унапређењу здравствене заштите у целини, а наведен је и важећи Правилник о начину прописивања и издавања лекова.

Последње поглавље чини преглед актуелне Анатомско терапијско хемијске класификације лекова (АТЦ – СЗО) са подацима о Дневним дефинисаним дозама (ДДД) како би се заинтересованим за област фамакоекономије и фармакоепидемиологије пружили подаци за истраживање.

На из­ра­ди при­руч­ни­ка ан­га­жо­ва­н је мултидисциплинарни тим научних и здрав­стве­них струч­ња­ка из број­них уста­но­ва Србије који је спреман да према захтевима струке и у складу са изменама у областиу фармацеутике и медицине иновира у континуитету свако ново издање ФВ.

Годишња издања публикације Фармакотерапијски водич
Фармакотерапијски водич 1

Фармакотерапијски водич 1

Фармакотерапијски водич 2

Фармакотерапијски водич 2

Фармакотерапијски водич 3

Фармакотерапијски водич 3

Фармакотерапијски водич 4

Фармакотерапијски водич 4

Фармакотерапијски водич 5

Фармакотерапијски водич 5

Предговор ФВ5
Фармакотерапијски водич 6

Фармакотерапијски водич 6

Предговор ФВ6
Дистрибуција и цена за публикацију ФАРМАКОТЕРАПИЈСКИ ВОДИЧ 6 - Поруџбеница

НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛЕКОВА

Прво издање Националног регистра ветеринарских лекова Републике Србије, припремљено је 2007. године, а на основу до тада расположивих података.

Годишња издања публикације Национални регистар ветеринарских лекова”
Национални регистар ветеринарских лекова 2007

Национални регистар ветеринарских лекова 2007

Национални регистар ветеринарских лекова 2011

Национални регистар ветеринарских лекова 2011

Предговор НРЛвет2011
Национални регистар ветеринарских лекова 2014

Национални регистар ветеринарских лекова 2014

ПРЕГЛЕД НРЛвет2014
Национални регистар ветеринарских лекова 2015

Национални регистар ветеринарских лекова 2015

ПРЕГЛЕД НРЛвет2015
Национални регистар ветеринарских лекова 2016

Национални регистар ветеринарских лекова 2016

ПРЕГЛЕД НРЛвет2016
Дистрибуција и цена за публикацију НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛЕКОВА-Поруџбеница

ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

АЛИМС је објавио или подржао објављивање великог броја стручних публикација, међу којима треба издвојити Магистралне формуле (2008).

Годишња издања осталих публикација
Оријентација у пракси

Оријентација у пракси

Сажетак
Ја фармацеут

Ја фармацеут

Сажетак
АТЦ класификација лекова

АТЦ класификација лекова

Сажетак
Рокови трајања готових лекова

Рокови трајања готових лекова

Сажетак
Сакупљање, организација и евалуација информација

Сакупљање, организација и евалуација информација

Сажетак
Лек - доза - време и пацијент у болници

Лек - доза - време и пацијент у болници

Сажетак

ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ОПШТУ ЈАВНОСТ

АЛИМС активно ради на едукацији стручне и опште јавности о значају појединих области којима се бави.

У ту сврху је у децембру 2011. АЛИМС спровео информативну кампању у медијима о значају клиничких испитивања и публиковао брошуру за учеснике и потенцијалне учеснике у клиничким испитивањима.

Годишња издања публикација за општу јавност
Шта су клиничка испитивања?

Шта су клиничка испитивања?

Преглед
Брошура за пацијенте
Пријављивање нежељених реакција – Водич за пацијенте
Преглед

Брошура:
Безбедна примена лекова
Преглед
Лана ТафиЕдукативни стрип “Лана Тафи”
Преглед
Отворени умови - Слободни умовиЕдукативни стрип/водич “Отворени умови – Слободни умови”
Преглед