Публикације

Припремање стручних публикација из надлежности Агенције

Борба за очување здравља, рационалан фармакотерапијски приступ и на доказима засновано лечење су приоритети у свакој друштвеној заједници.

На основу Закона о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), чланом 3. је утврђено да АЛИМС обавља и послове „припреме стручних публикација из надлежности Агенције“. Опредељени послови захтевају континуирани рад на развоју прикладних водича као референтних домаћих приручника за лекаре и фармацеуте и стално праћење новина у медицинској и фармацеутској пракси.

Публикације:

  НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА – НРЛ 2021

  Представљамо Вам ново штампано издање Националног регистра лекова 2021 са прегледом лекова регистрованих у Р. Србији до 31.10.2020., који садрже основне податке о леку (име, активни састојак, фармацеутски облик, јачина, АТЦ код, паковање, рок употребе и услови чувања итд.), као и обележја о режиму издавања. Клинички подаци обухватају терапијске индикације, дозирање и начин примене, контраиндикације, примену у трудноћи и дојењу, упозорења за возаче и приликом управљања машинама и друго.

  Ова књига је изашла из штампе и налази се у продаји.

  Продају и дистрибуцију овог издања у претпродаји и продаји обављају:

  TREF TREID D.O.O.
  Београд, Здравка Челара бр. 6/5
  Тел. 011/67-67-175
  office@treftrade.com

  Data Status d.o.o.
  Књижара Data Medika
  Београд, др Суботића старијег бр. 3a
  Тел. 011/36-14-916
  info@datastatus.rs

  НРЛ 2021 – поруџбеница TREF TREID D.O.O.

  НРЛ 2021 – поруџбеница Data Status d.o.o

  Национални регистар лекова - ПРЕГЛЕД

  У оквиру делатности Агенције, један од значајних поверених задатака се односи на обезбеђење информација здравственим професионалцима о регистрованим лековима у облику прикладног стручног водича. Имајући у виду сталне промене и новости у овој области, показало се оправданим да Национални регистар лекова који издаје регулаторна установа Србије буде публикација која ће се припремати једном годишње са додацима који се раде током године, а прате измене у овој области.

  Прво издање Националног регистра лекова Републике Србије (НРЛ), припремљено је јануара 2006. године, а на основу до тада расположивих података.

  Организација података и информација о лековима је пратила Анатомско-терапијско-хемијску класификацију лекова (АТЦ), у циљу унификације кључних параметара за ефикасније функционисање Здравственог, односно Фармацеутског информа­цио­ног система у области пословања здравствених установа, праћења промета и потрошње лекова, планирања потреба у лековима и праћења осталих индикатора за унапређење нацио­налне политике о лековима, фармакоекономије, фармакоепидемиологије и успостављања националног информационог система у области лекова.
  Током времена, показало се да су концепт и методологија израде прикладни за савремене услове рада и пословања, а према сугестијама из праксе уведена су нова поглавља тако да је конципиран профил приручника који омогућава кључне информације о леку које су неопходне у тренутку комуникације са пацијентима/корисницима, као и шире за рад, развој и функционисање свих субјеката у фармацеутици.

  Национални регистар лекова за текућу годину садржи податке о лековима за које су издата решења о регистрацији АЛИМС-а (дозволе за лек), односно који имају важећа решења у години за коју се припрема НРЛ. Полазна основа за израду НРЛ сада је База лекова АЛИМС-а, заснована на регулаторној документацији, а користе се и други референтни извори информација.
  Основни део НРЛ је Абецедни списак регистрованих лекова са идентификационим подацима, паралелама и кратким описом индикационог подручја и дозирања, као и са специфичним подацима у оквиру профила лека. У посебним поглављима су дати подаци и кратак опис лекова који су сврстани у лекове биљног порекла, традиционалне лекове, традиционалне биљне лекове, хомеопатске лекове, а који су прошли регулаторну процену у АЛИМС-у.

  У циљу безбедности пацијената/корисника, лакшег препознавања лека, његовог праћења у промету, посебно из разлога елиминисања могућности за појаву лажних (фалсификованих) лекова, у НРЛ се за све лекове налази идентификациони податак (ИД податак) у виду тринаестоцифреног броја који означава ЕАН шифру лека, која представља јасну и недвосмислену идентификацију одређеног лека.
  Посебно треба истаћи да се у сваком новом издању НРЛ могу наћи подаци о изменама и новим ознакама, односно, шифрама АТЦ класификације лекова за текућу годину тако да је олакшан приступ подацима и могућност за правовремено реаговање свих субјеката у погледу измена у овом сегменту.

  Олакшано претраживање потребног појма је обезбеђено припремом посебних спискова тако да су дати:
  -Абецедни списак регистрованих лекова који се могу издавати без лекарског рецепта (БР);
  -Абецедни списак регистрованих лекова сврстаних у групу опојних дрога и психотропних супстанци чији се промет контролише;
  -Абецедни списак лекова који имају јак утицај на психофизичке способности и за време терапије није дозвољено управљање моторним возилом, нити рад са машином;
  -Абецедни списак лекова који могу утицати на психофизичке способности;
  -Анатомско терапијско хемијска класификација лекова са припадајућим лековима;
  -Анатомијско терапијско хемијска класификација биљних лекова;
  -Абецедни списак интернационалних незаштићених назива (ИНН) са припадајућим лековима;
  -Абецедни списак незаштићених назива биљних лекова;
  -Информација о пријављивању нежељених реакција на лекове са Обрасцем за пријаву;
  -Субстандардни и лажни лекови;

  -Списак нових стандардних термина фармацеутских облика лекова;
  -Абецедни списак произвођача са асортиманом;
  -Абецедни списак носилаца дозволе са адресама и произвођачима које заступају.

  Као и у другим публикацијама ове врсте, Индекс заштићених назива лекова и Индекс незаштићених назива лекова дају могућност за проналажење потребних података зависно од садржаја захтева за информацијом.

  Начин обраде и приказивања података је прилагођен захтевима здравствених радника и других субјеката у фармацеутици као и искуствима на овим просторима, информације су прилагођене сврси – практичном и брзом приступу информацијама о лековима.

  НРЛ се припрема и у CD верзији у циљу обезбеђења услова за ефикаснији рад на прописивању и издавању лекова.

  Годишња издања публикације НРЛ
  Национални регистар лекова 2021

  Национални регистар лекова 2021

  У ПРОДАЈИ
  Национални регистар лекова 2020

  Национални регистар лекова 2020

  ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2019

  Национални регистар лекова 2019

  ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2018

  Национални регистар лекова 2018

  ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2017

  Национални регистар лекова 2017

  ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2016

  Национални регистар лекова 2016

  ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2015

  Национални регистар лекова 2015

  ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2014

  Национални регистар лекова 2014

  ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2013

  Национални регистар лекова 2013

  ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2012

  Национални регистар лекова 2012

  ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2011

  Национални регистар лекова 2011

  Предговор НРЛ 2011 ПРЕГЛЕД
  Национални регистар лекова 2010

  Национални регистар лекова 2010

  Национални регистар лекова 2009

  Национални регистар лекова 2009

  Национални регистар лекова 2008

  Национални регистар лекова 2008

  Национални регистар лекова 2007

  Национални регистар лекова 2007

  Национални регистар лекова 2006

  Национални регистар лекова 2006

  ФАРМАКОТЕРАПИЈСКИ ВОДИЧ 6 + CD

  Продају и дистрибуцију овог издања обавља:

  TREF TREID D.O.O.
  Београд, Здравка Челара бр. 6/5
  Tel. 011/67-67-175
  office@treftrade.com

  ФВ6 – поруџбеница

  Фармакотерапијски водич - ПРЕГЛЕД

  Фармакотерапијски водичи имају за циљ остваривање принципа боље прописивачке стратегије, доброг руковођења у пракси прописивања лекова као и стављања прописивачима на увид информација о расположивим терапијским процедурама.

  Први број Фармакотерапијског водича је урађен 2001. године као прва публикација такве врсте у нашој средини, а основне премисе при изради су се односиле на сачињавање стручног штива које помаже терапеуту – прописивачу да препозна поремећај и да поседује информације о рационалној терапији истог. Стручњацима који издају лекове, посебно данас, у савременој здравственој заштити су битне информације за пружање савета пацијентима и корисницима њихових услуга.

  Методолошки приступ при изради је прилагођен новим трендовима у класификацији и идентификацији лекова, који обезбеђује међународно препознавање и једнозначно поређење кључних параметара, битних за развој фармакотерапије и фармакотерапи­емиологије у нашој средини.
  Праћењем процеса за унапређење на пољу рационалне фармакотерапије и прикупљањем акту­ел­них података, свако ново издање Фармакотерапијског водича доноси нова сазнања, иновирани садржај и стављање на располагање здравственим професионалцима нових и актуелних информација.
  Водич је подељен у неколико поглавља. Прво поглавље обухвата принципе савремене фармакотерапије, задатке клиничке фармакологије, основне принципе фармакокинетике лекова, са посебним освртом на значај примене неизмењених оригиналних фармацеутских формулација лекова а област самомедикације је приказана у складу са савременим трендовима у свету и у ширем смислу даје информације о тзв. ОТЦ производима, односно лековима који су намењени за самомедикацију. Наведене су кључне информације везане за принципе и методологију праћења нежељених дејстава лекова, а дати су и основни принципи фармакоепидемиологије и фармакоекономије.

  Специјални део је најобимнији и обухвата разврставање лекова по АТЦ класификацији (14 група према болестима органских система), по интернационалном незаштићеном називу (ИНН) сваке лековите супстанце, уз опширније навођење стручних информација о припадајућем леку у свакој групи са прегледом код нас регистрованих лекова. Информације о сваком леку су организоване према јединственом моделу који обезбеђује лако и брзо претраживање података и који даје фармакотерапијски профил лека са наводјењем кључних података о индикацијама за примену, контраиндикацијама, нежељеним дејствима, интеракцијама, дозирању и посебним упозорењима или ограничењима, а наведени су и подаци о дефинисаним дневним дозама (ДДД) за сваку ИНН. Осим тога, за неке групе лекова су дате и актуелне фармакотерапијске смернице.

  Остала поглавља су намењена посебним подручјима фармакотерапије и дају низ табеларних приказа који омогућавају брз и једноставан начин да се пронађе потребна информација о захтеваном стручном питању. То су:

  -примена лекова у дечјем узрасту,

  -у геријатрији,

  -примена лекова у трудноћи и за време дојења,

  -у болестима јетре и бубрега као и примена лекова код болесника на перитонеумској дијализи,

  -терапијски протоколи за лечење неких обољења,

  -дејство лекова на функције и системе ван индикационог подручја (фотосензитивност лекова, сексуалне дисфункције изазване лековима, преглед лекова који потенцирају кожне поремећаје).

  Табеларно су приказани подаци о утицају лекова на резултате клиничко-биохемијских параметара, лековима за ретке индикације (Orphan drugs) и дата је табела са прегледом клинички значајнијих интеракција лекова. Сажето су дате информације о мање познатом сегменту – хомеопатији, традиционалним лековима, са пописом истих који су регистровани у Републици Србији. 

  Такође су наведени терапијски протоколи за лечење неких обољења, при чему текст о принципима “добрих пракси” шире упознаје медицинску и фармацеутску јавност о важним сегментима који доприносе унапређењу здравствене заштите у целини, а наведен је и важећи Правилник о начину прописивања и издавања лекова.

  Последње поглавље чини преглед актуелне Анатомско терапијско хемијске класификације лекова (АТЦ – СЗО) са подацима о Дневним дефинисаним дозама (ДДД) како би се заинтересованим за област фамакоекономије и фармакоепидемиологије пружили подаци за истраживање.

  На из­ра­ди при­руч­ни­ка ан­га­жо­ва­н је мултидисциплинарни тим научних и здрав­стве­них струч­ња­ка из број­них уста­но­ва Србије који је спреман да према захтевима струке и у складу са изменама у областиу фармацеутике и медицине иновира у континуитету свако ново издање ФВ.

  Годишња издања публикације Фармакотерапијски водич
  Фармакотерапијски водич 6

  Фармакотерапијски водич 6

  Предговор ФВ6
  Фармакотерапијски водич 5

  Фармакотерапијски водич 5

  Предговор ФВ5
  Фармакотерапијски водич 4

  Фармакотерапијски водич 4

  Фармакотерапијски водич 3

  Фармакотерапијски водич 3

  Фармакотерапијски водич 2

  Фармакотерапијски водич 2

  Фармакотерапијски водич 1

  Фармакотерапијски водич 1

  ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ

  У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе подаци који су прикупљени за одређени временски период и који се обрађују у складу са препорукама Светске здравствене организације (СЗО). На основу препоручене методологије СЗО добијају се финансијско-статистички и здравствени, фармакоекономско-епидемиолошки показатељи о употреби лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
  Публикација додатно садржи поглавље са упоредним графичким приказима финансијског промета и потрошње лекова у периоду од 2016. до 2020. године и то главних и појединих терапијских подгрупа лекова према АТЦ класификацији.

  ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА за 2020. годину

  Продају и дистрибуцију овог издања обавља:

  TREF TREID D.O.O.
  Београд, Здравка Челара бр. 6/5
  Tel. 011/67-67-175
  office@treftrade.com

  Књижаре у којима се могу набавити публикације

  1. “Дата Статус”, БЕОГРАД

  Др Суботића 3, Тел.: +381 11 3614916

  2. “ГРАФОПАН”, БЕОГРАД

  Војводе Степе 8, Тел.: +381 11 2495578

  3. “ДАНИЛО КИШ”, СУБОТИЦА

  Десетог октобра 2, Тел.: +381 24 556543

  4. “СОЛАРИС”, НОВИ САД

  Сутјеска 2, СПЕНС, Телeфони: +381 21 6624387, 063/ 523351

  5. “КЊИЖАРА СТАМЕНКОВИЋ”, НИШ

  Ћирила и Методија 28, Телeфони: +381 18 528 132, 063/ 747293

  6. “МОСТ”, КРАГУЈЕВАЦ

  Др Зорана Ђунђића 2, Тел.: +381 34 803715

  Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини - ПРЕГЛЕД

  Промет и потрошња лекова 2004/05

  Промет и потрошња лекова 2004/05

  Промет и потрошња лекова 2006

  Промет и потрошња лекова 2006

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2007

  Промет и потрошња лекова 2007

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2008

  Промет и потрошња лекова 2008

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2009

  Промет и потрошња лекова 2009

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2010

  Промет и потрошња лекова 2010

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2011

  Промет и потрошња лекова 2011

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2012

  Промет и потрошња лекова 2012

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2013

  Промет и потрошња лекова 2013

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2014

  Промет и потрошња лекова 2014

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2015

  Промет и потрошња лекова 2015

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2016

  Промет и потрошња лекова 2016

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2017

  Промет и потрошња лекова 2017

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2018

  Промет и потрошња лекова 2018

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2019

  Промет и потрошња лекова 2019

  ПРЕГЛЕД
  Промет и потрошња лекова 2020

  Промет и потрошња лекова 2020

  ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ

  Промет и потрошња лекова за употребу у ветеринарској медицини- ПРЕГЛЕД

  ПРОМЕТ И ПОТРОШЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СУ УПИСАНА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

  Промет и потрошња медицинских средстава по категорији, класи и генеричком називу - ПРЕГЛЕД

  НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛЕКОВА

  Прво издање Националног регистра ветеринарских лекова Републике Србије, припремљено је 2007. године, а на основу до тада расположивих података.

  Национални регистар ветеринарских лекова - ПРЕГЛЕД

  Национални регистар ветеринарских лекова 2007

  Национални регистар ветеринарских лекова 2007

  Национални регистар ветеринарских лекова 2011

  Национални регистар ветеринарских лекова 2011

  Предговор НРЛвет2011
  Национални регистар ветеринарских лекова 2014

  Национални регистар ветеринарских лекова 2014

  ПРЕГЛЕД НРЛвет2014
  Национални регистар ветеринарских лекова 2015

  Национални регистар ветеринарских лекова 2015

  ПРЕГЛЕД НРЛвет2015
  Национални регистар ветеринарских лекова 2016

  Национални регистар ветеринарских лекова 2016

  ПРЕГЛЕД НРЛвет2016
   Национални регистар ветеринарских лекова 2017

  Национални регистар ветеринарских лекова 2017

  ПРЕГЛЕД НРЛвет2017
   Национални регистар ветеринарских лекова 2018

  Национални регистар ветеринарских лекова 2018

  ПРЕГЛЕД НРЛвет 2018

  ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

  АЛИМС је објавио или подржао објављивање великог броја стручних публикација, међу којима треба издвојити Магистралне формуле (2008).

  Годишња издања осталих публикација - ПРЕГЛЕД

  Оријентација у пракси

  Оријентација у пракси

  Сажетак
  Ја фармацеут

  Ја фармацеут

  Сажетак
  АТЦ класификација лекова

  АТЦ класификација лекова

  Сажетак
  Рокови трајања готових лекова

  Рокови трајања готових лекова

  Сажетак
  Сакупљање, организација и евалуација информација

  Сакупљање, организација и евалуација информација

  Сажетак
  Лек - доза - време и пацијент у болници

  Лек - доза - време и пацијент у болници

  Сажетак

  ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ОПШТУ ЈАВНОСТ

  АЛИМС активно ради на едукацији стручне и опште јавности о значају појединих области којима се бави.

  У ту сврху је у децембру 2011. АЛИМС спровео информативну кампању у медијима о значају клиничких испитивања и публиковао брошуру за учеснике и потенцијалне учеснике у клиничким испитивањима.

  Годишња издања публикација за општу јавност - ПРЕГЛЕД

  Шта су клиничка испитивања?

  Шта су клиничка испитивања?

  Преглед
  Брошура за пацијенте
  Пријављивање нежељених реакција – Водич за пацијенте
  Преглед

  Брошура:
  Безбедна примена лекова
  Преглед
  Лана ТафиЕдукативни стрип “Лана Тафи”
  Преглед
  Отворени умови - Слободни умовиЕдукативни стрип/водич “Отворени умови – Слободни умови”
  Преглед
  Водич за повлачење лекова
  Преглед