Organizacija i resursi

Organizacija

U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), radi obavljanja srodnih, međusobno povezanih poslova, postoje:

 • Kancelarija direktora
 • Upravljanje kvalitetom
 • Grupa za regulatorne poslove
 • eRazvoj i upravljanje IT
 • Nacionalna kontrolna laboratorija
 • – Fizičko-hemijska laboratorija
  – Instrumentalna laboratorija
  – Mikrobiološka laboratorija – Batch release
  – Farmakološka laboratorija – Vivarijum

 • Odeljenje za upravljanje kvalitetom i podršku
 • Veterinarski sektor
 • Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima
 • Centar za humane lekove
 • – Sektor za izdavanje dozvola
  – Sektor za procenu efikasnosti i bezbednosti leka
  – Farmaceutski sektor
  – Sektor za klinička ispitivanja
  – Nacionalni centar za farmakovigilancu

 • Centar za podršku
 • – Finansijski sektor
  o Odsek za računovodstvene poslove
  o Odeljenje za komercijalne poslove i javne nabavke
  – Administrativni sektor
  o Odeljenje za pravne i opšte poslove
  o Služba za prijem zahteva za kontrolu humanih i veterinarskih lekova i medicinskih sredstava, drugih zahteva i poslove pisarnice

 • Sektor za medicinska sredstva

Upravni odbor ALIMS-a

Upravni odbor ALIMS čine:

PREDSEDNIK Spec. dr. med. Šepetkovski Aleksandar
KCS, Beograd
ČLANOVI Prof. dr Ninković Dragan
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju “FASPER”, Beograd
Prof. dr. Maksimović V. Živan
Beograd
Doc. dr. Dragaš Marko
KCS, Beograd
Spec. dr. med. Čebedžić Rajko
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Stručna tela ALIMS-a

ALIMS takođe ima sledeća stručna tela koje čine eksperti, saradnici ALIMS:

 • Komisija za stavljanje u promet humanih lekova
 • Komisija za stavljanje u promet veterinarskih lekova
 • Komisija za stavljanje u promet mediciskih sredstava
 • Komisija za procenu kliničkih ispitivanja humanih lekova
 • Komisija za procenu bezbednosti lekova i medicinskih sredstava
 • Komisija za homeopatske lekove
 • Komisija za farmakovigilancu veterinarskih lekova
 • Komisija za procenu kliničkih ispitivanja veterinarskih lekova
 • Komisija za stavljanje u promet tradicionalnih lekova
 • Komisija za stavljanje u promet radiofarmaceutskih lekova

Šema unutrašnje organizacije

Ljudski resursi

Odgovornu, složenu i raznovrsnu delatnost Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije obavlja kvalifikovano, stručno i iskusno osoblje. ALIMS se, u svojoj kadrovskoj politici trudi da, kada je u pitanju starosna struktura kadrova, budu zastupljene sve tri starosne kategorije: mudrost iskusnih stručnjaka, inovativna mladost i snaga zrelosti.

U 2019. godini Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije ima 173 zaposlenih.

Prostorni resursi

Aktivnosti u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije odvijaju se u dva objekta – staroj zgradi, koja je pripadala Zavodu za farmaciju Srbije i novom objektu, čija je izgradnja finansirana iz projekta Evropske agencije za rekonstrukciju.

Sve laboratorije u okviru Nacionalne kontrolne laboratorije ALIMS su renovirane tako da odgovaraju najstrožijim svetskim zahtevima u oblasti kontrole kvaliteta, što se naročito odnosi na Mikrobiološku laboratoriju, odnosno sterilni blok ove laboratorije.

Oprema

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije raspolaže najsavremenijom opremom, neophodnom kako za kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava, tako i za informatičku podršku svim procesima koji se u ALIMS-u obavljaju. Neophodne kvalifikacije i kalibracije opreme, kao i procesi zaštite podataka na računaru se redovno obavljaju, prema definisanim planovima.