Рекламације

Клијенти Агенције за лекове и медицинска средства Србије исправку техничке грешке (рекламацију) на излазна документа Агенције пријављују у писаном облику на Писарници Агенције, односно у електронском облику за поступке који су прешли на електронско пословање, преко еПорталa ЛЕК.

Потребна документа за захтеве која се подносе у писаном облику:
1. Захтев за исправку техничке грешке (рекламацију) – се доставља на меморандуму фирме, уз адекватан опис о каквој рекламацији је реч.
2. Оригинални документ на који се рекламација односи.

Потребна документа за захтеве који се подносе преко еПортала ЛЕК (https://lekovi.alims.gov.rs/).
1) Електронски захтев – мора се навести: Назив документа на који се улаже рекламација, број и датум документа, а у делу „Опис“ навести тачан опис грешке. Захтев мора бити електронски потписан.
2) Оригинални документ на који се исправка техничке грешке (рекламација) односи: подноси се на писарници АЛИМС-а уз Образац за допуну документације, који мора да садржи деловодни број под којим је покренут поступак у Агенцији (број захтева за исправку техничке грешке (рекламација)).

Уколико се наведени документи не доставе, Агенција неће бити у могућности да изврши одговарајуће измене и да изда кориговани документ, а захтев ће бити одбачен, као непотпун.