Упутства

Oвде можете да преузмете следећа упутства:

Упутства везана за добијање дозволе за стављање лека у промет

Упутства везана за СмПЦ, ПИЛ, спољње и унутрашње паковање

Упутства везана за издавање стручних мишљења

Упутство за попуњавање обрасца Захтева за добијање одобрења за употребу промотивног материјала

Упутство за подношење захтева за исправку техничке грешке (рекламације) за време трајања ванредног стања