Обрасци

Oвде можете да преузмете следеће обрасце:

Обрасци за упис медицинског средства у регистар

Обрасци за увоз нерегистрованих медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава

Обрасци за клиничка испитивања медицинског средства

Обрасци за промотивни материјал за медицинска средства

Обрасци за издавање стручног мишљења

Обрасци за издавање категоризације медицинског средства

Обрасци за пријављивање нежељених реакција на медицинско средство

Обрасци за пријаву сумње у квалитет, односно одступања од стандарда квалитета лека, односно мед.средства

Контрола квалитетаОбразац за допуну документације

Образац за обустављање поступка

Образац за делимично обустављање поступка измене дозволе за медицинско средство - промотивни материјал

Образац за издавање преписа аката Агенције