Промет и потрошња медицинских средстава

Прикупљање и обрада података о промету и потрошњи медицинских средстава

Промет медицинских средстава обухвата промет на велико и промет медицинских средстава на мало у складу са Законом о медицинским средствима (“Сл.гласник РС“ бр. 105/17) и прописима донетим за његово спровођење. Агенција за лекове и медицинска средства (Агенција) врши прикупљање и обраду података о промету и потрошњи медицинских средстава. Велепродаја и произвођач, односно овлашћени представник произвођача дужни су да на основу евиденције из члана 85. Закона о медицинским средствима, Агенцији доставе извештај о промету и потрошњи у претходној календарској години.
Агенција прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи медицинских средстава за једну календарску годину. Извештај представља пословну тајну, а обрађени подаци доступни су јавности.

Годишњи извештај Промет и потрошња медицинских средстава (по категорији, класи и генеричком називу) можете преузети у делу О Агенцији/Публикације