Оглашавање медицинских средстава

Оглашавање медицинског средства је сваки облик давања истинитих информација о медицинском средству општој и стручној јавности ради подстицања прописивања и снабдевања медицинским средствима, њихове продаје и потрошње од произвођача, односно овлашћеног представника произвођача, као и од правног или физичког лица које врши промет медицинских средстава.

Оглашавање медицинског средства мора да буде у складу са са Законом и прописима донетим за његово спровођење основним захтевима, као и упутством за употребу медицинског средства од произвођача (НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА – ПРЕГЛЕД(“Сл. Гласник РС”, бр. 105/2017)).

Оглашава се само медицинско средство које је усаглашено са основним захтевима, односно које је регситровано у складу са Законом и подзаконским прописима донетим за његово спровођење (НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА – ПРЕГЛЕД (“Сл. Гласник РС”, бр. 102/2018)).

Оглашавање медицинских средстава обухвата:
1) рекламирање медицинских средстава путем средстава јавног информисања, укључујући и интернет, рекламирање на јавним местима и друге облике рекламирања медицинских средстава (поштом, посетама и сл.);
2) промоцију медицинских средстава здравственим радницима који прописују медицинска средства, односно који употребљавају медицинска средства и то обавештавањем на стручним скуповима, у стручним часописима и другим облицима промоције;
3) давање бесплатних узорака стручној јавности;
4) спонзорисање научних и промотивних скупова у којима учествује стручна јавност (плаћањем трошкова за пут, смештај, исхрану, као и трошкова обавезног учешћа на научним и промотивним скуповима)

Агенција врши контролу промотивног материјала за оглашавање медицинског средства, на предлог Министарства.

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНОГ ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА

Преглед