Рекламације

Клијенти Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) пријављују исправку техничке грешке (рекламацију) на излазна документа која се односе  на медицинска средства електронским путем, преко портала Агенције (у складу са чл. 144 Закона о опште управном поступку) .

Потребна документа:
1) Електронски захтев – мора се навести: Назив документа на који се улаже рекламација, број и датум документа, а у делу „Опис“ навести тачан опис грешке. Захтев мора бити електронски потписан.

2) Оригинални документ на који се рекламација односи:
2а) Документ издат у електронској форми (документа издата од 01.01.2024. путем еСандучета)
уколико је оригинални документ издат у електронској форми са дигиталним потписом видљивим у горњем десном углу прве стране документа – документ се прилаже у оквору електронског захтева у делу Документација.
2б) Документ издат у папирној форми
 уколико је оригинални документ издат у папирној форми (са печатом и потписом на последњој страни) – документ се прилаже преко писарнице АЛИМС-а уз „Образац за достављање документације у папирној форми о питањима из надлежности Агенције из области медицинских средстава“, који мора да садржи деловодни број под којим је покренут поступак у Агенцији (Број захтева за исправку техничке грешке – рекламација).

Уколико се наведени документи не доставе, Агенција неће бити у могућности да изврши одговарајуће измене и да изда кориговани документ, а захтев ће бити одбачен, као непотпун.

Упутство за подношење захтева за исправку техничке грешке – Рекламација можете преузети на страни еУслуга и еУправа.