Pravilnici

Ovde možete da preuzmete Pravilnike donete na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima

Pravilnici doneti na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2010. godine

 1.   Pravilnik o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva
  “Službeni glasnik RS”, br. 79/2010 od 9.10.2010.
 2.   Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek
  “Službeni glasnik RS”, br. 41/2011 od 10.6.2011.
 3.   Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove
  “Službeni glasnik RS”, br. 64/2011 od 31.8.2011. i 75/2017 od 04.08.2017.
 4.   Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 64/2011 od 31.8.2011.
 5.    Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 63/2013 od 19.07.2013.
 6.   Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa leka u Registar tradicionalnih biljnih, odnosno homeopatskih lekova
  “Službeni glasnik RS”, br. 100/2011 od 29.12.2011.
 7.   Pravilnik o uslovima za izradu galenskih lekova
  “Službeni glasnik RS”, br. 10/2012 od 10.2.2012.
 8.   Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, kao i načinu upisa
  “Službeni glasnik RS”, br. br. 10/2012 od 10.2.2012.
 9.   Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i Registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova
  “Službeni glasnik RS”, br. 18/2012 od 9.3.2012.
 10.   Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet
  “Službeni glasnik RS”, br. 30/2012 od 10.4.2012.
 11.    Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet
  “Službeni glasnik RS”, br. 72/2018 od 28.09.2018.

 12.   Pravilnik o sadržaju dozvole za stavljanje leka u promet
  “Službeni glasnik RS”, br. 30/2012 od 10.4.2012.
 13.   Pravilnik o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ili dopune dozvole za stavljanje leka u promet
  “Službeni glasnik RS”, br. 30/2012 od 10.4.2012.
 14. Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini koji nemaju dozvolu za lek, kao i o uslovima, načinu i postupku uvoza medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
  “Službeni glasnik RS”, br. 86/2015. od 14.10.2015.
 15. Pravilnik o upisu medicinskog sredstva za upotrebu u veterinarskoj medicini u Registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini, o obeležavanju i sadržaju uputstva za upotrebu, vigilanci, kao i oglašavanju medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
  “Službeni glasnik RS”, br. 94/2015 od 17.11.2015.

Pravilnici doneti na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2004. godine, a koji su još na snazi