Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek

Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek je osnovni metod postmarketinškog praćenja leka koji dovodi do novih saznanja o njegovom bezbednosnom profilu.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je nadležna za praćenje neželjenih reakcija na lekove. Tako se u Republici Srbiji svi slučajevi neželjenih reakcija na lekove prikupljaju u ALIMS-u, odnosno njegovom Nacionalnom centru za farmakovigilancu (NCF).

Neželjene reakcije ALIMS-u prijavljuju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici i pacijenti (spontano prijavljivanje), nosioci dozvola za lekove i sponzori kliničkih ispitivanja.

Spontano prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove

Osnovni i najvažniji deo postmarketinškog praćenja bezbednosti lekova, odnosno kamen temeljac nacionalnog sistema farmakovigilance je spontano prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove.
Spontano prijavljivanje podrazumeva dobrovoljno prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove u prometu od strane zdravstvenih radnika i pacijenata.

Zdravstveni radnici su kroz svoju svakodnevnu profesionalnu praksu, u takvoj poziciji da mogu da identifikuju i prijavljuju neželjene reakcije na lekove u prometu. Stoga, zdravstveni radnici treba da prijavljuju neželjene reakcije i sumnju na njih, onda kada i ne postoje pouzdani dokazi o uzročno-posledičnoj povezanosti sa primenjenim lekom, u cilju zaštite zdravlja pacijenata.

Efikasnost i uspeh nacionalnog programa praćenja bezbednosti lekova od trenutka njihovog stavljanja u promet direktno zavisi od aktivnog učešća zdravstvenih radnika u prijavljivanju suspektnih neželjenih reakcija. Spontano prijavljivanje potrebno je posmatrati kroz prizmu profesionalne i moralne odgovornosti, dok zdravstveni radnici svoje buduće napore treba da usmere ka intenziviranju prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove i integrisanju farmakovigilance u svoju profesionalnu praksu, kao deo rutinskih aktivnosti.

Zdravstveni radnici

Profesionalno angažovanje zdravstvenih radnika u ovoj oblasti, ima značajnu ulogu u bezbednoj primeni lekova / medicinskih sredstava i zaštiti zdravlja pacijenata.

Prijava neželjene reakcije na humani lek

Pacijenti

Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove / medicinska sredstva u prometu od strane pacijenata:

Prijava neželjene reakcije na humani lek

Nosioci dozvola za lekove