Оглашавање лекова

Одобравање оглашавања лекова

СОП-ом се дефинише поступак процене усаглашености промотивног материјала са прописима у циљу одобрења употребе промотивног материјала за лек намењеног општој и стручној јавности. Сврха оглашавања лекова је у пружању информација које морају бити истините и научно доказане, ради правилне и рационалне употребе лека уз поштовање етичких норми и не смеју довести у заблуду стручну и општу јавност.

Оглашавање лекова представља сваки облик давања истинитих информација о леку општој и стручној јавности ради подстицања прописивања лекова, снабдевања, њихове продаје и потрошње, од стране носиоца дозволе за лек, као и правног и физичког лица које врши промет лекова на велико и мало и обухвата:

  • рекламирање путем средстава јавног информисања, укључујући и интернет;
  • рекламирање на јавним местима и друге облике рекламирања (поштом, посетама и сл.);
  • промовисање здравственим и ветеринарским радницима који прописују лекове, и то непосредним обавештавањем на стручним скуповима, у стручним часописима и другим облицима промоције;
  • давање бесплатних узорака стручној јавности;
  • спонзорисање научних и промотивних скупова у којима учествује стручна јавност (плаћањем трошкова за пут, смештај, исхрану, као и трошкова обавезног учешћа на научним и промотивним скуповима).

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОГЛАШАВАЊА ЛЕКА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

ПРАВИЛНИК

ОДОБРЕНИ ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ за хумане, ветеринарске лекове и медицинска средства за ветеринарску употребу

Преглед

Одобравање оглашавања лекова врши се у Националном центру за информације о лековима и медицинским средствима где се телефонски разговори са клијентима могу обављати у временском интервалу од 08h до 15h, сваког радног дана.