Успешно завршене обуке за приступ информационим системима АЛИМС

Агенција за лекове и медицинска средства Србије (Агенција) је у сарадњи са Привредном комором Србије и Канцеларијом за ИТ и еУправу, током марта организовала  шест обука за приступ новом информационом систему „RIMS“  (Regulatory Information Management System) који је Агенција развила у пројекту дигиталне трансформације регулаторних послова за лекове. Пријава на систем RIMS омогућена је коришћењем налога корисника на Порталу за електронску идентификацију еИД (eid.gov.rs).

Пуштање система у продукцију одвијаће се у фазама, како би увођење промена било контролисано, а уклањање евентуалних неусаглашености које су неминовност сваке реформе, ефикасно.

На управо одржаним обукама завршена је прва фаза – привредни субјекти, корисници  услуга Агенције, обавили су иницијални приступ RIMS-u.

Обуке су организоване у интерактивном формату на 4 истовремене локације, са 350 учесника:

Локација А – Регистровање корисиничких налога на порталу еИД, активација и коришћење мобилне апликације ConsentID

Локација Б – Регистровање корисиничких налога на порталу еИД, активација и коришћење мобилне апликације ConsentID

Локација Ц – Примена сервиса Јединствена пријава, приступ и коришћење Јединственог електронског сандучета

Локација Д – иницијални приступ RIMS-u

Више о овоме сазнајте Овде!

2024-03-22T14:59:54+01:0022.03.2024|

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК И НОСИОЦЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Министарство здравља Републике Србије је дописом број 000827664 2024 11900 007 001 000 001 од 05.03.2024.године, дало мишљење да, са аспекта закона  којим се уређују лекови  и подзаконских прописа донетих за његово спровођење, Агенција може у решењу којим се  издаје дозвола за лек одредити број дозволе за лек, који ће чинити првих девет цифара које су саставни део броја предмета уз четвороцифрену ознаку године.

Мишљење Министарства здравља, Агенција ће примењивати на све захтеве који су у поступку разматрања пред Агенцијом.

Носиоци дозволе за лек за који је Агенција већ издала дозволу од 01. јануара 2024. године, могу поднети Агенцији захтев за исправку техничке грешке (рекламацију) у односу на број дозволе.

2024-03-14T09:47:31+01:0014.03.2024|

Арбитражни поступак бр. ЕМЕА/V/A/130

У складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима  („Службени гласник РС” бр. 30/2010, 107/2012,  105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон)  и Правилника о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет („Службени гласник РС“ бр. 30/2012), Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава носиоце дозволе следеће:

Одлуком бр. ЕМА /510184 /2019 од 20.9.2019. године окончан је арбитражни поступак бр. ЕМЕА/V /А /130 , који се односи на све лекове за употребу у ветеринарској медицини који садрже тилозин, а намењени су за инјекциону примену код оваца. У складу са овим арбитражним поступком, потребно је да носиоци дозволе за лек поднесу одговарајућу варијацију како би ускладили обележавање лека.

 

24.7.2023. godina.

2023-08-08T11:53:48+02:0024.07.2023|

Арбитражни поступак бр. EMEA/V/A141

У складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима  („Службени гласник РС” бр. 30/2010, 107/2012,  105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон)  и Правилника о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет („Службени гласник РС“ бр. 30/2012), Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава носиоце дозволе следеће:

Одлуком бр. ЕМА /279146 /2021 од 18.8.2021. године окончан је арбитражни поступак бр. ЕМЕА/V /А /141 , који се односи на све лекове за употребу у ветеринарској медицини који садрже витамин А, а намењени су за инјекциону примену код животиња чији се производи користе у исхрани људи. У складу са овим арбитражним поступком, потребно је да носиоци дозволе за лек поднесу одговарајућу варијацију како би ускладили обележавање лека.

 

24.7.2023. godina.

2023-08-08T11:54:25+02:0024.07.2023|

Обавештeње о промету лека за који је издата дозвола за лек

Члан 46
Носилац дозволе за лек чија се цена утврђује у складу са чланом 58. ст. 1 . и 5. овог закона дужан је да најкасније 60 дана од дана утврђивања, односно од дана ступања на снагу акта Владе о ценама лекова, обавести министарство надлежно за послове здравља и Агенцију о датуму почетка промета лека.
Носилац дозволе за лек чија се цена утврђује у складу са чланом 58. став 2. овог закона дужан је да најкасније 60 дана од дана достављања дозволе за лек обавести министарство надлежно за послове здравља и Агенцију о датуму почетка промета лека.
Носилац дозволе за ветеринарски лек дужан је да најкасније 60 дана од дана достављања дозволе за лек обавести министарство надлежно за ветерину и Агенцију о датуму почетка промета лека.
Ако носилац дозволе за лек одлучи да престане са снабдевањем тржишта Републике Србије, дужан је да о томе обавести надлежно министарство и Агенцију, у року од 12 месеци пре планираног датума престанка промета лека.
Носилац дозволе за лек дужан је да на захтев надлежног министарства достави податке о укупном промету лекова за које му је издата дозвола, као и о промету појединачних лекова чији је режим издавања уз лекарски рецепт.
Условна дозвола за лек
Члан 35
Уз претходни договор са предлагачем, Агенција може да изда дозволу за лек уз условљавање предлагача да испуни конкретне обавезе, које Агенција проверава једном у 12 месеци од дана издавања условне дозволе за лек.
Обавезе које треба да испуни предлагач из става 1. овог члана Агенција објављује на сајту Агенције у року од осам дана од дана издавања условне дозволе за лек, као и рок на који је условна дозвола издата.
Условна дозвола за лек може да се изда за лекове који се користе за лечење, превенцију или дијагностиковање озбиљних и по живот опасних обољења, лекове који се користе у хитним случајевима, лекове који се користе за лечење ретких болести, лекове који су добили дозволу по централизованом поступку, као и за друге лекове од већег јавноздравственог интереса.
Дозвола за лек из става 1. овог члана издаје се на 12 месеци и може се обнављати до испуњености услова из члана 29. став 1. тачка 4) овог закона, ако је корист од примене тог лека за јавно здравље већа од ризика због недостатака одређених података о клиничким испитивањима.

У хитним случајевима у којима је угрожено јавно здравље, условна дозвола за лек може се изузетно издати и без свих прописаних података из члана 29. став 1. тач. 2 ) и 3) овог закона.
Периодични извештај о безбедности лека за који је издата условна дозвола за лек носилац дозволе подноси Агенцији сваких шест месеци док траје условна дозвола за лек.
Ако се испуне услови из члана 29. став 1. тачка 4) овог закона, односно услови из члана 29. став 1. тач. 2 ) и 3) овог закона, Агенција издаје дозволу за лек на пет година у складу са овим законом.
Условна дозвола за лек може да се изда и по убрзаном поступку из члана 34. овог закона.
У упутству за лек и сажетку карактеристика лека мора се навести податак да је дозвола за лек издата као условна дозвола.

2023-06-06T13:25:59+02:0006.06.2023|

Обавештење за носиоце дозволе за ветеринарске лекове

У поступку разматрања потпуности захтева за обнову дозволе за ветеринарски лек уочили смо све чешћи проблем подносиоца захтева у вези достављања прописаног узорка лека.
Наиме, према члану 81. ст. 2. и 3. Правилника о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет („Службени гласник РС“, број 30/2012, 72/2018 и 94/2018) уз захтев за обнову дозволе носилац дозволе доставља Агенцији узорке лекова у количини од једног паковања за свако паковање за које подноси захтев. Изузетно, ако је дозвола издата у складу са чл. 35. или 36. Закона (условна дозвола и дозвола под посебним околностима), а за лек који је одобрен централизованим поступком у ЕУ, уз захтев за обнову дозволе за коју није протекло три године из члана 45. Закона, носилац дозволе може да достави Агенцији узорке са других тржишта, односно узорке из промета у земљи ЕУ.
У вези са наведеним, овим путем подсећамо носиоце дозволе за ветеринарске лекове да се уз захтев за обнову дозволе за лек Агенцији доставља искључиво узорак из промета на територији Републике Србије.

2023-06-06T13:19:23+02:0006.06.2023|

Обавештење за носиоце дозволе за ветеринарске лекове

Овим путем подсећамо носиоце дозволе за ветеринарске лекове на законску обавезу контроле квалитета лекова након издавања дозволе за лек и пуштања лека у промет.

Наиме, чланом 149. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 107/2012, 105/2017-др.закон и 113/2017-др.закон) прописане су врсте контроле квалитета лека, између осталог и обавезна контрола квалитета прве серије лека после издавања дозволе за лек, као и обавезна контрола сваке серије увезеног лека.

Такође, чланом 45. наведеног закона прописано је да Агенција доноси одлуку о престанку важења дозволе за лек ако лек није био у промету у Републици Србији три године од дана издавања дозволе, односно за лек који је после издавања дозволе за лек, био одређени период у промету у Републици Србији, а након тог периода три узастопнде године није био у промету у Републици Србији.

2023-06-01T13:03:07+02:0001.06.2023|

Обавештење за носиоце дозволе за ветеринарске лекове

Овим путем подсећамо носиоце дозволе за ветеринарске лекове на законску обавезу контроле квалитета лекова након издавања дозволе за лек и пуштања лека у промет.

Наиме, чланом 149. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 107/2012, 105/2017-др.закон и 113/2017-др.закон) прописане су врсте контроле квалитета лека, између осталог и обавезна контрола квалитета прве серије лека после издавања дозволе за лек, као и обавезна контрола сваке серије увезеног лека.

Такође, чланом 45. наведеног закона прописано је да Агенција доноси одлуку о престанку важења дозволе за лек ако лек није био у промету у Републици Србији три године од дана издавања дозволе, односно за лек који је после издавања дозволе за лек, био одређени период у промету у Републици Србији, а након тог периода три узастопнде године није био у промету у Републици Србији.

2023-06-01T13:03:37+02:0001.06.2023|

Обавештење за носиоце дозволе за све лекове за употребу у ветеринарској медицини који садрже енрофлоксацин

У складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС” бр. 30/2010, 107/2012, 105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон) и Правилника о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет („Службени гласник РС“ бр. 30/2012), Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава носиоце дозволе следеће:
Одлуком бр. ЕМА/128744/2014 од 28.2.2014. године окончан је арбитражни поступак бр. ЕМЕА/В/А/089, који се односи на све лекове за употребу у ветеринарској медицини који садрже енрофлоксацин, а намењени су за примену путем воде за пиће код пилића и ћурића. У оквиру овог поступка, спроведена је и накнадна процена чији су резулати сумирани у одлуци бр. ЕМА/184512/2018 од 27.3.2018. године. У складу са овим арбитражним поступком, потребно је да носиоци дозволе за лек поднесу одговарајућу варијацију како би ускладили обележавање лека.

2022-10-17T12:35:34+02:0017.10.2022|

Обавештење за носиоце дозволе везано за ветеринарске лекове за оралну примену који садрже колистин

У складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС” бр. 30/2010, 107/2012, 105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон) и Правилника о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет („Службени гласник РС“ бр. 30/2012), Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава носиоце дозволе следеће:
Одлуком бр. EMA/160340/2015, окончан је арбитражни поступак бр. EMEA/V/A/106, који се односи на све лекове за употребу у ветеринарској медицини који садрже колистин, а намењени су за оралну примену. У складу са овим арбитражним поступком, потребно је да носиоци дозволе за лек поднесу одговарајућу варијацију како би ускладили обележавање лека.

2022-05-13T18:12:03+02:0013.05.2022|
Go to Top