У вези са изменама и допунама Regulative (EU) 2017/745 и Regulative (EU) 2017/746, објављене у Службеном листу ЕУ, (EU) 2023/607, од 20.03.2023. године, у погледу периода за усаглашавање медицинских средстава са захтевима исте, Агенција за лекове и медицинска средства Србије је на својој интернет страници објавила четири нова обавештења о условима и начину признавања исправа о усаглашености (EC sertifikat и Declaration of Conformity) у поступцима који се воде пред Агенцијом (усклађивање националне регулативе услед преласка ЕУ директива (MDD/AIMDD/IVDD) на ЕУ регулативе (MDR/IVDR).
Сва обавештења можете преузети у области медицинских средстава / Важна обавештења