ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

Обавештавамо подносиоце захтева за упис, измену, допуну или обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, као и брисање медицинског средства из Регистра медицинских средстава, да је, у „Службеном гласнику РС“, бр. 101/14 од 19. септембра 2014. године, објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о начину уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава и садржају захтева за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава. Овај правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
У наведеном правилнику ближе је дефинисана неопходна документација потребна за упис и обнову уписа у Регистар медицинског средства које поседује CE знак (чл. 6. и 25. Правилника).
Такође, у наведеном правилнику објављен је и нови „Образац захтева за упис, измену, допуну или обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, као и брисање медицинског средства из Регистра медицинских средстава“, који је дат у Прилогу 1 и који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Интегрална верзију Правилника о начину уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава и садржају захтева за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 101/14), као и „Образац захтева за упис, измену, допуну или обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, као и брисање медицинског средства из Регистра медицинских средстава“ (Прилог 1), могу се наћи на сајту Агенције .