1. Од 01.01.2024. године АЛИМС ће интегрисати све своје информационе системе са државном еПисарницом, еСандучетом и еАрхивом у складу са законском регулативом. Сви документи Агенције ће добити нову нумерацију, односно деловодни бројеви Агенције биће усаглашени са јединственом нумерацијом на нивоу Републике Србије.

2. Излазни документи уручиваће се првенствено путем еСандучета преко портала еУправа.

3. Захтеви за стручна мишљења за хумане лекове и то: Захтев за издавање експертског фармаколошко токсиколошког мишљења и Захтев за издавање стручног мишљења за изостављање in vivo студија BE-biovaiwer подносе се преко система за електронско управљање документацијом (на исти начин као што су се подносили до сада).

4. Подношење захтева за стручна мишљења за лекове у хуманој и ветеринарској медицини и за ветеринарска медицинска средства обављаће се преко АДИС ЛЕК и АДИС МС портала, осим за стручна мишљења наведена у тачки 3. За подношење ове врсте захтева преко АДИС ЛЕК и АДИС МС неопходно је поднети Агенцији Сагласност о електронској комуникацији (www.алимс.гов.рс/еУправа и еУслуге)