Имајући у виду измене Правилника о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини, објављене у Службеном гласнику број 86 од 11. октобра 2023 (у даљем тексту Правилник) и то чл. 30 . и 32. овог Правилника, обавештавју се спонзори клиничких испитивања да су у обавези да достављају документ  Сагласност органа установе у складу са статутом, да се истраживање спроведе у тој здравственој установи” (који се прилаже у складу са чланом 6. Правилника )  у којем ће јасно бити наведена следећа изјава:

  • Одговорно изјављујем/мо да предложени главни истраживач (унети име и презиме предложеног главног истраживача ) испуњава све услове прописане чл. 30 . и 32. Правилника о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини („Службени гласник РС“, бр. 51 од 29. априла 2022, 65 од 4. августа 2023, 86 од 11. октобра 2023).

Обавеза подношења ове изјаве унутар “Сагласности органа установе у складу са статутом, да се истраживање спроведе у тој здравственој установи” почиње да тече ступањем на снагу Правилника о изменама и допуни Правилника о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини („Службени гласник РС“, 86/23 од 11. октобра 2023).