На интернет страници Агенције у функционалној области Хумани лекови/Спискови хуманих лекова постављена је Листа међусобно заменљивих лекова. Листа је формирана на основу критеријума прописаних Правилником о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова („Сл. Гласник РС“, бр. 74/2018, 87/2018, 47/2019, 90/2019, 150/2020, 127/2021, 134/2022, 143/2022 и 2/2023) и биће подложна редовним и ванредним изменама и допунама на начин прописан истим Правилником.