Пријава  завршетка  клиничког  испитивања  лека  У  складу  са  чланом  92  Закона  о  лековима  и  медицинским  средствима  (“Сл. гласник  РС” бр. 30/2010, 107/2012, 105/17-др.закон  и  113/2017-др.закон),  спонзор  је  дужан  да  обавести  Агенцију  за  лекове  и  медицинска  средства  Србије  (АЛИМС)  и  Етички  одбор  Србије  о  завршетку  спровођења  клиничког  испитивања  лека  у  року  од 90 дана од дана  завршетка  спровођења  клиничког  испитивања  лека. У  складу  са  наведеним,  спонзори  су  у  обавези  да за  сваки  протокол  који  испуњава  горе  наведени  услов, у  року  од 7 дана од дана  објаве  овог  обавештења  на  сајту  АЛИМС-а,  поднесу  Обавештење  о  завршетку  клиничког  испитивања  лека  као  и  да у  наредном  периоду  испуњавају  прописану  обавезу. У  случају  непоштовања  члана  92  Закона  о  лековима  и  медицинским  средствима,  прописане  су  прекршајне  одредбе  (члан  220  закона). Подношење  Обавештења  о  завршетку  клиничког  испитивања  лека  се  врши  преко  еПортала  Лек, део „Клиничка  испитивања“  ⇒  „Обавештење  о  завршетку  клини  чког  испитивања  лека“.