Обавеза  подношења  Тромесечних  извештаја  у складу  са  чланом  92  Закона  о  лековима  и  медицинским  средствима  (“Сл. гласник  РС” бр. 30/2010, 107/2012, 105/17-др.закон  и  113/2017-др.закон),  спонзор  је  дужан  да  тромесечно  извештава  Агенцију  за  лекове  и  медицинска  средства  Србије  (АЛИМС)  и  Етички  одбор  Србије  о  току  спровођења  клиничког  испитивања  све  док  је  клиничко  испитивање  активно  (док  се не  достави  Обавештење  о  завршетку  клиничког  испитивања  лека). У  складу  са  наведеним,  спонзори  су  у  обавези  да за  све  активне  протоколе  за  које  нису  достављани  Тромесечни  извештаји, у  року  од 7 дана од дана  објаве  овог  обавештења  на  сајту  АЛИМС -а ,  доставе  Тромесечне  извештаје  за период за који  недостају  као  и  да у  наредном  периоду  испуњавају  прописану  обавезу. Напомена: Не  може  се  прихватити  обједињен  Тромесечни  извештај  за  цео  недостајући  период,  односно  у  случају  пропуштеног  достављања  Тромесечног  извештаја  у  прописаним  роковима  није  могуће  једним  извештајем  обухватити  цео  период  неажурног  извештавања. . У  случају  непоштовања  члана  92  Закона  о  лековима  и  медицинским  средствима,  прописане  су  прекршајне  одредбе  (члан  220  закона). Подношење  ових  извештаја  се  врши  преко  еПортала  Лек, део „Клиничка  испитивања“  ⇒  „Извештавање“.