Поштовани, Захтев за издавање стручног мишљења у вези са оглашавањем медицинског средства се налази на страници АЛИМС, у функционалној области Регулатива/Хумани лекови/Обрасци. Овај образац је потребно попунити, а у делу Област на коју се односи Захтев, изабрати и штиклирати поље: Мишљење које се односи на промет лекова/МС, оглашавање лекова/МС и остало. Уз захтев је потребно приложити и осталу документацију као што су предлог промотивног материјала, Решење о упису МС, Упутство за коришћење МС итд. и поднети у електронској форми на hygia.strucna.misljenja@alims.gov.rs