Обавештење о могућем налажењу фалсификованог медицинског средства на тржишту

Дистрибутер Messer Tehnogas AD, Бањички пут 62, Београд је Агеницији за лекове и медицинска средства Србије упутио Писмо у којем нас обавештава о продаји медицинских средстава путем огласа, од стране неовлашћеног лица. Према изјави дистрибутера, у питању је продаја фалсификованог медицинског средства Cylinder Pressure Regulator FM41 Тip: F; L; S1; S2 – Регулатор притиска медицинског гаса, на тржишту Републике Србије.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Cylinder Pressure Regulator FM41 Тip: F; L; S1; S2, произвођача Spectron Gas Control Systems GmbH, Fritz-Klatte-Strasse 8, 65933, Frankfurt, Nemačka, издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава бр. 515-02-1795-12-001 од 16.11.2012. године, са роком важења до 08.12.2015. године. Носилац дозволе за стављање у промет медицинког средства је предузеће Messer Tehnogas AD, Бањички пут 62, Београд.
Писмо обавештења дистрибутера о постојању фалсификованог медицинског средства Cylinder Pressure Regulator FM 41 Тip: F; L; S1; S2 – Регулатор притиска медицинског гаса, можете прегледати на детаљније.

ДЕТАЉНИЈЕ