Promet i potrošnja veterinarskih lekova

Prikupljanje i obrada podataka o prometu i potrošnji veterinarskih lekova

Promet veterinarskih lekova (по годинама) možete pregledati OVDE.


Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010) je propisao nadležnost Agencije u poslovima prikupljanja i obrade podataka o prometu i potrošnji lekova i medicinskih sredstava, kao i nosioca dozvola za promet lekova na veliko, koji su dužni da vode evidenciju o vrsti i količini prodatih lekova u Republici Srbiji, kao i o uvezenim i izvezenim lekovima po pojedinačnim pakovanjima.

ALIMS je dužan da prikuplja i obrađuje podatke o prometu i potrošnji lekova u jednoj kalendarskoj godini. Ovi izveštaji predstavljaju službenu tajnu, a obrađeni podaci dostupni su javnosti.

Podaci koji su prikupljeni za određeni vremenski period se obrađuju u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i metodologijom koja obezbeđuje dobijanje i prikaz finansijsko-statističkih pokazatelja i zdravstvenih farmakoekonomsko-epidemioloških pokazatelja upotrebe veterinarskih lekova u našoj sredini.

Upotreba veterinarskih lekova obuhvata promet, distribuciju, propisivanje i korišćenje lekova u društvenoj zajednici, sa posebnim naglaskom na medicinske, socijalne i ekonomske posledice. ATC sistem je sistem za klasifikaciju koji lekove deli u grupe na osnovu organa ili sistema na koje deluju u skladu sa svojim hemijskim, farmakološkim i terapijskim svojstvima. Svaka supstanca se identifikuje specifičnom alfanumeričkom oznakom, pa je moguće grupisati one sa sličnim karakteristikama u ATC nivoe.

ATC sistem uspostavljen je na nivou Svetske zdravstvene organizacije (SZO) kako za humane tako i za veterinarske lekove. Sistem klasifikacije za veterinarske lekove ATCvet je baziran na istim principima kao i ATC sistem za humane lekove i nazivi nivoa su preuzeti iz tog sistema. U pojedinim slučajevima kada nazivi nivoa u humanom ATC sistemu nisu prikladni za veterinarsku medicinu oni se prilagođavaju veterinarskoj medicini. Obično, specifične ATCvet grupe se uspostavljaju za veterinarske lekove čije se indikacije razlikuju od indikacija za slične humane lekove, kao što su, na primer, imunološki preparati (QI), antibakterijski lekovi za intramamarnu primenu (QJ51) i antiinfektivi i antiseptici za intrauterinu primenu (QG51).

U ATCvet indeksu INN imaju pripadajuću šifru od osam slovno-brojčanih znakova koji karakterišu pet nivoa klasifikacija. Prvi znak je uvek slovo Q koje govori da je u pitanju veterinarski lek.

 • QA- DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM
 • QB- KRV I KRVOTVORNI ORGANI
 • QC- KARDIOVASKULARNI SISTEM
 • QD- DERMATOLOŠKI LEKOVI
 • QG- GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI
 • QH- HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, IZUZEV POLNIH HORMONA I INSULINA
 • QI- IMUNOLOŠKI PREPARATI
 • QJ- ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
 • QL- ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
 • QM- MIŠIĆNO KOSTNI SISTEM
 • QN- NERVNI SISTEM
 • QP- ANTIPARAZITICI, INSEKTICIDI I REPELENTI
 • QR- RESPIRATORNI SISTEM
 • QS- ČULNI ORGANI
 • QV- OSTALI LEKOVI

Jedinstvena preporučena klasifikacija ATCvet omogućava poređenje podataka o prometu veterinarskih lekova.

Imajući u vidu da za veterinarske lekove nije određena Definisana Dnevna Doza (DDD), izražavanje potrošnje u kilogramima ili tonama, u odnosu na aktivne supstance veterinarskih lekova, može da omogući detaljniji uvid u obim potrošnje nezavisan od formulacije i veličine pakovanja.

Analiza upotrebe lekova je instrument obezbeđenja kvaliteta i koristi se za praćenje i ocenjivanje korišćenja lekova prema dogovorenim kriterijumima/standardima, a prema potrebi se njime preporučuje promena prakse u cilju unapređenja kvaliteta, sigurnosti i rentabilnosti propisanih lekova.