Prijava neželjene reakcije na humani lek

Zdravstveni radnici

Poštovani zdravstveni radnici,

Molimo Vas da prijavljujete sve neželjene reakcije na lekove za koje saznate od Vaših pacijenata.

Vaše profesionalno angažovanje u ovoj oblasti, imaće značajnu ulogu u bezbednoj primeni lekova i zaštiti zdravlja pacijenata. Neka Vam ne bude teško da popunite prijavu ili da nas pozovete telefonom, jer podaci koje ćete nam dati mogu biti značajni za bezbednu primenu lekova.

Ukoliko Vam nedostaje neki podatak ili niste sigurni da je lek uzrokovao neželjeni događaj, nemojte odustati.

Pošaljite prijavu, jer nisu neophodni svi podaci, a pri tom je dovoljno da samo sumnjate da je lek uzrokovao neželjeni događaj.


 • Postupak prijave neželjene reakcije

Uputstvo za popunjavanje Obrasca za prijavljivanje neželjenih reakcija na lek

Neželjenu reakciju na humani lek zdravstveni radnici prijavljuju putem

Obrasca za prijavu neželjenih reakcija na lekove (za zdravstvene radnike)   


Popunjenu prijavu možete poslati:

  – na i-mejl adresu: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

  – na poštansku adresu:

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

  (za Nacionalni centar za farmakovigilancu)

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  – putem telefaksa: 011/3951-130


 • online PRIJAVA

Neželjenu reakciju na humani lek možete prijaviti klikom na dugme online PRIJAVA

Neophodno je da ZDRAVSTVENI RADNICI prilikom ONLINE prijave navedu svoje IME i PREZIME (poželjno i specijalnost), kao i NAZIV USTANOVE U KOJOJ RADE u okviru polja Dodatni komentari, kako bi prijave sadržale podatke potrebne da se prijavljeni slučajevi mogu smatrati VALIDNIM i MEDICINSKI POTVRĐENIM. Podatke o identitetu izveštača čuvamo u tajnosti.

Kada su nam za procenu prijavljenih slučajeva potrebne dodatne informacije, nepohodno je da Vas kontaktiramo. Zato Vas molimo da navedete kontakt telefon u okviru polja Dodatni komentari.

Radi bolje procene slučaja i izvođenja relevantnih zaključaka molimo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti, na prijavi neželjene reakcije na lek navedete što više podataka. Ovo se posebno odnosi na polja Doziranje, Indikacije, Datum početka reakcije i Početak i kraj primene leka, pošto smo ustanovili da nam najčešće nedostaju upravo te informacije.


Pacijenti

Poštovani pacijenti,

U cilju zaštite javnog zdravlja, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) prati i proučava neželjene reakcije na lekove. Pored prijava prosleđenih od strane zdravstvenih radnika i proizvođača lekova, ALIMS prikuplja i razmatra neželjene reakcije koje prijavljuju sami pacijenti. Prijavljene neželjene reakcije postaju deo dokumentacije o bezbednosti leka, na osnovu koje se izdaju preporuke za bezbednu primenu leka, u pogledu pravilnog doziranja, kontraindikacija, posebnih upozorenja, interakcija sa drugim lekovima i merama za minimiziranje neželjenih reakcija. Ove preporuke navode se u Uputstvu za lek, koje je priloženo uz svako pakovanje leka, a koje možete pronaći i na našem sajtu u oblasti Humani lekovi / Pretraživanje .

Ukoliko posumnjate da je simptom koji se kod Vas ispoljio, neželjena reakcija na lek koji koristite, molimo Vas da postupite na sledeći način:

   1. Pročitajte ponovo Uputstvo za lek, jer su u njemu navedene neželjene reakcije koje se mogu očekivati pri primeni tog leka, kao i preporuke kako da postupite u slučaju da se ispolje ozbiljnije neželjene reakcije.
   2. Obratite se svom lekaru ili farmaceutu, jer će Vam oni dati stručni savet u vezi sa daljom primenom leka za koji sumnjate da je izazvao neželjenu reakciju (na primer: obustaviti primenu leka, promeniti lek, smanjiti dozu leka ili nastaviti terapiju itd.)
   3. Prijavite Vaše tegobe ALIMS-u, putem Online aplikacije ili popunjavanjem Obrasca za prijavljivanje neželjene reakcije za pacijente. ALIMS će Vašu prijavu obraditi, uneti u Nacionalnu bazu i slučaj će postati deo dokumentacije o bezbednosti leka.

Vaša prijava neželjenih simptoma za koje sumnjate da su izazvane lekom koji koristite, može pomoći da se neželjena reakcija izbegne ili da se smanji njena učestalost. Možete prijaviti neželjenu reakciju koja se ispoljila Vama, Vašem detetu ili osobama o kojima brinete.

VAŽNO!

ALIMS ne može davati individualne medicinske savete o propisanoj terapiji, već je potrebno da se za sve savete koji se odnose na individualnu terapiju obratite svom lekaru koji Vam je tu terapiju i propisao.


 • Postupak prijave neželjene reakcije

Neželjenu reakciju na humani lek pacijenti prijavljuju putem

Obrasca za prijavu neželjenih reakcija na lekove (za pacijente)   


Popunjenu prijavu možete poslati:

  – na i-mejl adresu: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

  – na poštansku adresu:

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

  (za Nacionalni centar za farmakovigilancu)

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  – putem telefaksa: 011/3951-130


 • online PRIJAVA

Neželjenu reakciju na humani lek možete prijaviti klikom na dugme online PRIJAVA

Kada su nam za procenu prijavljenih slučajeva potrebne dodatne informacije, nepohodno je da Vas kontaktiramo. Zato Vas molimo da navedete kontakt telefon u okviru polja Dodatni komentari.

Radi bolje procene slučaja i izvođenja relevantnih zaključaka molimo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti, na prijavi neželjene reakcije na lek navedete što više podataka. Ovo se posebno odnosi na polja Doziranje, Indikacije, Datum početka reakcije i Početak i kraj primene leka, pošto smo ustanovili da nam najčešće nedostaju upravo te informacije.