Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog karcinoma kože (bazocelularni karcinom i planocelularni karcinom) povezanog sa primenom hidrohlortiazida

Nosioci dozvola za lekove koji sadrže hidrohlortiazid u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), žele da Vas obaveste o riziku od nemelanomskog karcinoma kože povezanog sa primenom hidrohlortiazida.

Sažetak
• Farmakoepidemiološka istraživanja su pokazala da postoji povećan rizik od nemelanomskih karcinoma kože (eng. non-melanoma skin cancer, NMSC) (bazocelularni karcinom i planocelularni karcinom) kod izlaganja visokim kumulativnim dozama hidrohlortiazida.
• Pacijente koji primenjuju hidrohlortiazid, sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima, potrebno je obavestiti o riziku od nemelanomskih karcinoma kože i savetovati im da redovno vrše pregled kože zbog mogućeg nastanka bilo kakvih novih lezija ili promena već postojećih lezija, kao i da o svakoj sumnjivoj kožnoj leziji odmah obaveste svog lekara.
• Sumnjive kožne lezije treba odmah pregledati, potencijalno uključujući i histološki pregled uzorka biopsije.
• Pacijentima treba savetovati da ograniče izlaganje sunčevoj svetlosti i UV zracima, kao i da koriste odgovarajuću zaštitu prilikom izlaganja sunčevoj svetlosti i UV zracima, kako bi se smanjio rizik od karcinoma kože.
• Potrebno je da se pažljivo razmotri upotreba hidrohlortiazida kod pacijenata koji su ranije imali karcinom kože.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .