Obaveštenje o povlačenju medicinskog sredstva sa tržišta Jackson Tracheal Tube – Kanila za traheostomiju

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije izdaje Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva: Jackson Tracheal Tube – Kanila za traheostomiju, metalna, proizvođača Maryam Trading, Gohad Pur, Sialkot 51360, Pakistan, a po Rešenju Ministarstva zdravlja RS, broj 515-04-01406-1/2012-22 od 03.04.2012. godine.

Agencija je za proizvod Jackson Tracheal Tube – Kanila za traheostomiju, metalna, proizvođača Maryam Trading, Gohad Pur, Sialkot 51360, Pakistan, izdala dozvolu za stavljanje u promet medicinskog sredstva pod brojem 02-621 od 28.06.2006. godine, koja je važila do 26.09.2011. godine.
Nosilac Dozvole za promet navedenog medicinskog sredstva je preduzeće Promedicus d.o.o., Kej oslobođenja 3, Beograd.