Дана 01.12.2017. године, ступио је на снагу Закон о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 105/2017), а примењује се истеком 12 месеци од дана ступања на снагу, осим члана 94. став 5. који се примењује од дана ступања на снагу овог закона.

Одредбе члана 1. став 9, члана 2. тачка 98), члана 15. став 6, члана 50. став 2, члана 69. став 8, члана 80. став 2. тачка 6) и члана 85. став 2. тачка 8) примењују се од дана приступања Републике Србије Европској унији.
Даном приступања Републике Србије Европској унији престају да важе одредбе члана 82. став 1. тачка 11.).