Обавештавамо Вас да је од 06.06.2011. за увоз лекова и медицинских средстава за потребе клиничког испитивања потребно доставити:

 1. Захтев за добијање Решења на меморандуму увозника, са потписом и печатом увозника, у папирној и електронској форми Wорд документа у коме се наводе следећи подаци:
  1. предмет увоза, тарифни број, произвођач, количина, јединица мере, цена, вредност, валута (у форми Word или Excel табеле)
  2. ино-испоручилац
  3. корисник
  4. број и датум протокола
  5. списак приложених докумената
 2. Профактура
 3. Изјава главног истраживача :
  1. за увоз лека за потребе клиничког испитивања потребно је навести име лека, фармацеутски облик, јачину, паковање, произвођача као и количину лека који се увози
  2. за увоз медицинског средстава за потребе клиничког испитивања потребно је навести назив медицинског средства, произвођача и количину медицинског средства које је предмет увоза
 4. Решење АЛИМС-а о спровођењу клиничког испитивања
 5. Карта клиничког испитивања
 6. Сертификат анализе
 7. Овлашћење којим спонзор клиничког испитивања овлашћује увозника да изврши увоз наведених лекова и медицинских средстава
 8. Решење из Министарства здравља за промет на велико-увоз, извоз, набавку, складиштење и дистрибуцију.