Поводом преласка на нови информациони систем обавештавамо Вас да приликом подношења захтева за одобрење/пријаву клиничког испитивања попуните нови образац захтева, који је објављен на сајту Агенције у целини Лекови – клиничка испитивања.
Молимо Вас да приликом попуњавања обрасца захтева за одобрење/пријаву клиничких испитивања попуните сва захтевана поља захтева што прецизније, како у току поступка електонског уношења података не би дошло до проблема, а све у циљу што бржег поступка издавања одобрења за спровођење клиничког испитивања.
Такође Вас молимо да приликом подношења захтева са документацијом обавезно истовремено достављате поред папирне и електронску верзију докумената.