Поводом преласка на нови информациони систем обавештавамо Вас да приликом подносења захтева за стављање у промет лека, захтева за обнову и измену егистрације дозволе за стављање лека у промет, попуните нове обрасце захтева, који су бити објављени на веб-сајт АЛИМС-а, у целини Лекови/Обрасци-лекови.
Молимо вас да приликом попуњавања образаца захтева попуните сва захтевана поља сто прецизније, како у току поступка електронског уносења података не би досло до проблема, а све у циљу сто брзег поступка издавања/измена дозвола.
Такође Вас молимо да приликом подносења захтева са документацијом обавезно доставите, поред папирне форме, и електронску форму образаца захтева као и документације.