Агенција за лекове и медицинска средства Србије, изузетно, ради заштите живота и здравља пацијената, на захтев здравствене установе, може одобрити увоз медицинских средстава која нису у поступку добијања дозволе за стављање у промет, само у случајевима када не постоји ниједан производ исте или сродне намене који поседује дозволу за стављање у промет у Републици Србији, а према Правилнику о условима за увоз лекова и медицинских средстава који немају дозволу за стављање у промет („Сл.гласник РС“, бр. 37/2008 и 45/2008 – испр.).
Агенција ће одмах поступати по овом обавештењу у поступку издавања одобрења за увоз медицинских средстава која немају дозволу за стављање у промет.