Upravljanje kvalitetom

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) primenjuje, održava i stalno poboljšava sistem upravljanja kvalitetom (QMS) i sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS). Osnovu za uspostavljanje ovih sistema čine zahtevi standarda ISO 9001, ISO/IEC 17025 i ISO 14001. QMS ALIMS-a je 2006. godine sertifikovan od strane sertifikacionog tela SGS, a EMS 2007. godine od strane istog sertifikacionog tela. Sistem kvaliteta Nacionalne kontrolne laboratorije (NKL) akreditovan je od Akreditacionog tela Srbije u aprilu 2013. godine.

QMS i EMS ALIMS-a i NKL su dokumentovani. Najviše rukovodstvo ALIMS-a ima lidersku ulogu u uspostavljanju i održavanju sistema. Ono utvrđuje merljive ciljeve kvaliteta i zaštite životne sredine i permanentno prati njihovu realizaciju. Rukovodstvo ALIMS-a i NKL-a preispituje QMS i EMS radi obezbeđenja njegove kontinuirane pogodnosti, adekvatnosti, efektivnosti i efikasnosti.


Zaposleni u ALIMS svoj rad obavljaju tako da rezultat toga rada bude kvalitetno izvršena usluga. Kontinuirano poboljšavanje performansi, a sa tim u vezi i kvaliteta usluge, postiže se i doslednom primenom ustanovljenih postupaka za sprovođenje korektivnih i preventivnih mera, upravljanje promenama i za praćenje i merenje performansi procesa i kvaliteta usluga.

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti informacija

Naša misija je da doprinesemo ostvarivanju osnovnog ljudskog prava za pristup kvalitetnim, bezbednim i efikasnim lekovima i medicinskim sredstvima, kao i da promovišemo i unapredimo zdravlje ljudi i životinja kroz:

  • izdavanje dozvola za stavljanje u promet isključivo kvalitetnih, bezbednih i efikasnih lekova i medicinskih sredstava,
  • pružanje adekvatnih informacija, kako bi upotreba tih lekova i medicinskih sredstava bila bezbedna i racionalna i
  • kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava, koja je u potpunosti usaglašena sa svim nacionalnim i međunarodnim zakonima i standardima.


Naša vizija je da budemo moderna, efikasna i društveno odgovorna institucija, koja će postati lider u regionu jugoistočne Evrope.
Svoju viziju ostvarujemo kroz efektivne i efikasne procese u okviru sistema menadžmenta, usaglašenog sa zahtevima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 27001:2013, tako što:

  • uspostavljamo i održavamo visoke standarde u postupku procene dokumentacije, kontrole kvaliteta i pružanja adekvatnih informacija,
  • kontinuirano učimo i razvijamo kompetentnosti zaposlenih,
  • kontinuirano poboljšavamo sistem menadžmenta, sa krajnjim ciljem poboljšanja naših usluga, zadovoljavanja primenljivih zahteva i pozitivnog učinka u zaštiti životne sredine, uključujući sprečavanje zagađenja i posvećenost ispunjavanju obaveza za usklađenost,
  • razvijamo organizacionu kulturu i prepoznatljiv imidž, vodeći računa o bezbednosti informacija sa kojima raspolažemo, kao i sa informacijama koje plasiramo, i
  • sledimo lidersku ulogu rukovodstva u ostvarenju vizije.


Agencija posebnu pažnju poklanja zaštiti informacione imovine, kako svoje tako i klijenata i drugih zainteresovanih strana, radi postizanja najvišeg stepena obezbeđenja za poverljivost, integritet i dostupnost informacija.
Agencija obavlja svoje poslovne aktivnosti sa integritetom i usklađenošću sa važećim zakonskim propisima koji se odnose na rad Agencije, a posebno na poštovanje pravila zaštite poslovne tajne, autorskih i licencnih prava, kao i zaštitu podataka o ličnosti.

Mi verujemo da svojom snagom možemo da odgovorimo na sve izazove. Naš rad je zasnovan na četiri osnovna principa:

društvena odgovornost – kao institucija na prvom mestu i u najvećoj meri posvećeni smo očuvanju zdravlja ljudi i životinja, ali i zaštiti životne sredine kroz prevenciju zagađenja. Odgovorni smo prema društvenoj zajednici, korisnicima usluga, zaposlenima i osnivačima. Posvećeni smo ispunjenju svih primenjivih zahteva zainteresovanih strana.
liderstvo – opredelili smo se da svojim radom postavljamo visoke standarde, da unapređenjem znanja i veština budemo oslonac svim zainteresovanim stranama, po pitanju javnog zdravlja, kao i da modernim rukovođenjem osiguramo potpuno ostvarenje vizije.
poverenje – naš dalji razvoj zasnovan je na unapređenju međusobnog poverenja sa klijentima, kroz zajednički rad i transparentnost u radu, kao i na jačanju poverenja u sopstvene ljudske resurse.
kvalitet – posvećeni smo dostizanju najvišeg kvaliteta usluga, kako bi se ostvarila dodatna vrednost za korisnike, partnere, zaposlene i ostale zainteresovane strane.

Politika kvaliteta Nacionalne kontrolne laboratorije

Rukovodstvo Nacionalne kontrolne laboratorije utvrđuje politiku kvaliteta radi obezbeđenja da usluge kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava koje pruža ispunjavaju iskazane i realne zahteve korisnika, kao i važećih zakona i propisa.

Nacionalna kontrolna laboratorija ima za cilj da:

  • osigura kvalitet usluga svojim korisnicima širom Srbije profesionalnim i nezavisnim kontrolama lekova i medicinskih sredstava, oslanjajući se na svoj integritet i integritet podugovarača, stvarajući dodatnu vrednost korisnicima, zaposlenima i društvu,
  • trajno održi mesto najpoznatije laboratorije za kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava u regionu,
  • stalno povećava zadovoljstvo korisnika usluge.

Ove ciljeve Nacionalna kontrolna laboratorija će ostvariti uvođenjem, praćenjem i stalnim poboljšanjem sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, pri čemu će:

  • rukovodstvo biti usredsređeno na dobru profesionalnu praksu i kvalitet usluge,
  • obezbediti stalan kvalitet usluge,
  • doslednom primenom sistema menadžmenta dokazivati svoju kompetentnost za obavljanje kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava,
  • zaposleni biti upoznati sa dokumentacijom kvaliteta i sprovoditi politiku kvaliteta i procedure u svom radu,
  • stalno ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 i neprekidno poboljšavanje sistema menadžmenta biti obaveza rukovodstva.

Zaštita životne sredine

Sprečavanje zagađenja, štednja resursa i energije, smanjenje ili isključivanje iz upotrebe štetnih i opasnih materija, kontrolisano upravljanje otpadom su načini na koje Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije pokazuje posvećenost zaštiti životne sredine. Briga o životnoj sredini je sastavni deo sertifikovanih sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja kvalitetom. Svesni smo da Zemlju nismo nasledili od roditelja, već smo je pozajmili od naše dece;.

U Agenciji se redovno vrše ispitivanja emisija u gradski kolektor i emisija zagađujućih materija u vazduh. Ističemo da su od početka monitoringa dobijeni rezultati daleko ispod zakonom propisanih granica. Merenja se obavljaju na osnovu Plana eksternog monitoringa, prema kome se izbor mernih mesta uvek razlikuje kako bi uzorkovanje bilo reprezentativno i davalo pravu sliku stanja činilaca životne sredine. Ispitivanja vrše ovlašćene i akreditovane laboratorije. Bez obzira na izvanredne rezultate, Agencija i u narednom periodu, nastavlja monitoring kako bi se na vreme identifikovala moguća zagađenja i sprečilo ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

Sav generisan otpad u Agenciji se sakuplja na mestu nastanka, klasifikuje, adekvatno obeležava, skladišti i uništava ili reciklira u zavisnosti da li je u pitanju opasan ili neopasan otpad. O svim vrstama otpada vodi se evidencija i izveštava Agencija za zaštitu životne sredine putem Godišnjeg izveštaja o upravljanju otpadom. Sa zadovoljstvom naglašavamo da je Agencija prva ustanova u Srbiji koja je 2008. godine, nakon usvajanja, tada Pravilnika o integralnom katastru zagađivača, dostavila Agenciji za zaštitu životne sredine podatke o vrstama i količinama otpada.

Racionalno korišćenje energije u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ogleda se u domaćinskom ponašanju zaposlenih i shodno tome, na kraju radnog dana isključuju se uređaji i svetlo, koriste štedljive sijalice, dok se za zagrevanje prostorija koristi prirodni gas. Osim toga, eksperti Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije održali su zaposlenima predavanja o obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i načinima na koje može da se smanji potrošnja ovog resursa.

Interna komunikacija u vezi sa pitanjima koja se tiču zaštite životne sredine sprovodi se putem obuka za podizanje svesti zaposlenih o neophodnosti zaštite životne sredine korišćenjem prezentacija, zanimljivih članaka, postera i sl. U okviru toga zaposleni se upoznaju sa posledicama prekomerne potrošnje resursa na životnu sredinu i troškovima koji potiču od nesavesnog odnosa prema životnoj sredini.

Ponosni smo i na eksternu komunikaciju koja, pre svega, obuhvata izveštavanje Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (Izveštavanje o kretanju opasnog otpada) i Agencije za zaštitu životne sredine (Izveštavanje o godišnjim količinama generisanog otpada, Izveštavanje o emisijama u vazduh i vodu). Osim zakonom definisanih obaveza, Agencija radi na podizanju svesti javnosti, tako što se uključila u akciju koju je organizovao Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine, a realizovali studenti Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika, a u cilju informisanja i edukacije građana o načinu postupanja sa lekovima isteklog roka upotrebe. Pored toga, zaposleni Agencije svake godine učestvuju u akciji Očistimo Srbiju koju organizuje Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja povodom 05. juna, Međunarodnog dana zaštite životne sredine.

Međunarodna saradnja ostvarena je sa Agencijom za zaštitu životne sredine Engleske i Velsa, kao i članstvom u Radnoj grupi za opasan otpad Međunarodne organizacije za čvrst otpad.