Službene evidencije

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije vodi
službenu evidenciju o:

 • dozvolama za lek;
 • Registru medicinskih sredstava;
 • Registru tradicionalnih biljnih lekova;
 • Registru homeopatskih lekova;
 • dozvolama za sprovođenje kliničkog ispitivanja leka;
 • dozvolama za sprovođenje kliničkog ispitivanja medicinskog sredstva;
 • neželjenim reakcijama na lekove (farmakovigilanca);
 • neželjenim reakcijama na medicinska sredstva (vigilanca medicinskih sredstava);
 • uverenjima za potrebe izvoza lekova u skladu s preporukama Svetske zdravstvene organizacije;
 • odobrenjima za uvoz lekova koji nemaju dozvolu za lek;
 • odobrenjima za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava;
 • kategorizaciji lekova;
 • kategorizaciji medicinskih sredstava;
 • odobrenjima za oglašavanje lekova i medicinskih sredstava;
 • podacima o prometu i potrošnji lekova i medicinskih sredstava;
 • kontrolnim markicama


Ovlašćeno službeno lice

Ovlašćeno službeno lice za obezbeđivanje pristupa službenim evidencijama Agencije kao i pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije je:

Bratislav Pejović
Tel.: (+381 11) 3951-183

Zahtev za pribavljanje podataka iz službene evidencije

Zahtev za pribavljanje podataka iz službene evidencije svi državni organi i javna preduzeća mogu da dostave elektronskim putem na e-mail adresu:
sluzbene.evidencije@alims.gov.rs


Obrazac 1

Obrazac 2