Dokumenti / Izveštaji

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

Program rada Agencije za 2017. godinu
Finansijski plan za 2017. godinu
Izveštaj o radu za 2017. godinu

2016. godina

Program rada Agencije za 2016. godinu
Finansijski plan za za 2016. godinu
Finansijski izveštaj za 2016. godinu
Izveštaj o radu za 2016. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora (2016. godina)

2015. godina

Program rada Agencije za 2015. godinu
Finansijski plan za 2015. godinu
Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Izveštaj o radu za 2015. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora (2015. godina)

2014. godina

Izveštaj nezavisnog revizora (2014. godina)

Finansijski izveštaj za 2014. godinu

Izveštaj o radu za 2014. godinu

2013. godina

Izveštaj nezavisnog revizora (2013. godina)

Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2013. godinu

Bilans stanja (2013. godina)

Bilans uspeha (2013. godina)

Statistički izveštaj (2013. godina)

Izveštaj o tokovima gotovine (2013. godina)

Izveštaj o promenama na kapitalu (2013. godina)

Napomene uz finansijski izveštaj (2013. godina)

2012. godina

Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2012. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora (2012. godina)

Izveštaj o tokovima gotovine (2012. godina)

Izveštaj o promenama na kapitalu (2012. godina)

Statistički izveštaj (2012. godina)

Bilans stanja (2012. godina)

Bilans uspeha (2012. godina)

Napomene uz finansijski izveštaj (2012. година)

2011. godina

Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2011. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine (2011. godina)

Izveštaj o promenama na kapitalu (2011. godina)

Statistički izveštaj (2011. godina)

Bilans stanja (2011. godina)

Bilans uspeha (2011. godina)

Napomene uz finansijski izveštaj (2011. godina)

2010. godina

Napomene uz finansijski izveštaj za 2010. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora (2010.godina)

Bilans stanja (2010.godina)

Bilans uspeha (2010.godina)

Izveštaj o promenama na kapitalu (2010.godina)

Izveštaj o tokovima gotovine (2010.godina)

Statistički aneks za 2010. godinu

Opšti dokumenti

Monografija Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Monografija sadrži kratak opis poslova iz delokruga rada i dostignuća koja je Agencija postigla u prethodnom periodu.

Monografiju preuzmite OVDE

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta preuzmite OVDE