Reklamacije

Klijenti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) prijavljuju ispravku tehničke greške (reklamaciju) na izlazna dokumenta koja se odnose na medicinska sredstva elektronskim putem, preko portala Agencije.

Potrebna dokumenta:
1) Elektronski zahtev – mora se navesti: Naziv dokumenta na koji se ulaže reklamacija, broj i datum dokumenta, a u delu „Opis“ navesti tačan opis greške. Zahtev mora biti elektronski potpisan .
2) Originalni dokument na koji se reklamacija odnosi: podnosi se na pisarnici ALIMSa uz Obrazac za dostavljanje dokumentacije u papirnoj formi o pitanjima iz nadležnosti Agencije iz oblasti medicinskih sredstava, koji mora da sadrži delovodni broj pod kojim je pokrenut postupak u Agenciji (broj zahteva za ispravku tehničke greške (reklamacija)).
Ukoliko se navedeni dokumenti ne dostave, Agencija neće biti u mogućnosti da izvrši odgovarajuće izmene i da izda korigovani dokument, a zahtev će biti odbačen, kao nepotpun.