Reklamacije

Klijenti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije mogu prijaviti reklamaciju na izlazna dokumenta Agencije isključivo u pisanom obliku.

Zahtev za reklamaciju se dostavlja na memorandumu firme, uz adekvatan opis o kakvoj reklamaciji je reč. Klijenti su u obavezi da uz zahtev za reklamaciju dostave i originalni dokument na koji se reklamacija odnosi. U protivnom, Agencija neće biti u mogućnosti da izvrši odgovarajuće izmene i da izda korigovani dokument.

Zahtev za reklamaciju se podnosi u Pisarnicu Agencije, uz napomenu „za direktora za upravljanje kvalitetom“.