Informator o radu

Na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS” broj 120/04, 54/07 i 104/09) i Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Sl. glasnik RS” broj 68/10) Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je objavila Informator o radu.

Svako zainteresovano lice koje zatraži ima pravo na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da sazna svaku informaciju u posedu organa javne vlasti, osim u slučajevima u kojima je zakon drugačije propisao. Ako organ javne vlasti tražiocu neosnovano uskrati informaciju, tražilac može da se obrati Povereniku za informacije od značaja i da na drugi način, predviđen zakonom, ostvari svoje pravo.INFORMATOR O RADU 2021