Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastajanja grešaka u toku rekonstitucije lekova sa produženim oslobađanjem leuprorelina koje mogu da dovedu do izostanka efikasnosti leka

Nosioci dozvola za lekove sa produženim oslobađanjem leuprorelina u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdrаvstvenim radnicima o riziku nastajanja grešaka koje mogu dovesti do izostanka efikasnosti leka povezanog sa primenom leuprorelina.

Sažetak
• Zabeležene su greške prilikom rukovanja lekovima sa produženim oslobađanjem leuprorelina (depo formulacije) što može dovesti do izostanka efikasnosti leka.
• Rizik od pojave grešaka prilikom rukovanja je povećan kada postoji više koraka u postupku rekonstitucije i primene leka.
• Lekove sa produženim oslobađanjem leuprorelina treba da pripremaju, rekonstituišu i primenjuju isključivo zdravstveni radnici koji su upoznati sa ovim postupcima.
• Važno je strogo slediti uputstva za rekonstituciju i primenu koja se nalaze u informacijama o leku.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a.