Pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa preporukama za testiranje pacijenata pre započinjanja terapije lekovima koji sadrže 5-fluorouracil (i.v.), kapecitabin i tegafur, radi utvrđivanja nedostatka DPD enzima koji ih izlaže povećanom riziku od teške toksičnosti

Nosioci dozvola za lekove koji sadrže 5-fluorouracil (i.v.) i kapecitabin u R. Srbiji: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd, Quatalia d.o.o, Actavis d.o.o. Beograd, PharmaSwiss d.o.o Beograd, Farmalogist d.o.o. Beograd i Alvogen Pharma d.o.o, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa preporukama za testiranje pacijenata pre započinjanja terapije lekovima koji sadrže 5-fluorouracil (i.v.), kapecitabin i tegafur, radi utvrđivanja nedostatka DPD enzima koji ih izlaže povećanom riziku od teške toksičnosti:

Sažetak
• Pacijenti sa delimičnim ili potpunim nedostatkom enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD) izloženi su povećanom riziku od teške toksičnosti tokom lečenja fluoropirimidinima (5-FU, kapecitabin, tegafur).
• Preporučuje se fenotipsko i/ili genotipsko testiranje pre započinjanja terapije fluoropirimidinima.
• Lečenje lekovima koji sadrže 5-FU, kapecitabin ili tegafur kontraindikovano je kod pacijenata kojima je utvrđen potpuni nedostatak DPD enzima.
• Kod pacijenata kojima je utvrđen delimičan nedostatak DPD enzima treba razmotriti smanjenje početne doze.
• Terapijsko praćenje fluorouracila može poboljšati kliničke ishode kod pacijenata koji primaju kontinuirane infuzije 5-fluorouracila.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .