Pismo zdravstvenim radnicima o prekidu primene ulipristal-acetata u terapiji mioma materice dok traje procena rizika od oštećenja jetre

Nosilac dozvole za lek Esmya u Republici Srbiji, Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledio je pismo zdravstvenim radnicima o prekidu primene ulipristal-acetata u terapiji mioma materice dok traje procena rizika od oštećenja jetre.

Sažetak
• Lek Esmya se privremeno povlači sa tržišta dok traje postupak procene.
• Ne sme se započinjati lečenje lekom Esmya kod novih pacijentkinja.
• Kod pacijentkinja koje su trenutno na terapiji lekom Esmya, lečenje se mora prekinuti.
• Treba pratiti funkciju jetre u naredne 2 do 4 nedelje nakon prekida terapije.
• Pacijentkinje treba savetovati da odmah prijave znake ili simptome koji ukazuju na insuficijenciju jetre (kao što su mučnina, povraćanje, bol u desnom gornjem delu abdomena, anoreksija, astenija, žutica), koji se mogu javiti nakon prekida terapije.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a.