Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za izbegavanje potencijalno fatalnih grešaka u doziranju metotreksata prilikom terapije inflamatornih bolesti

Kompanije Pfizer SRB d.o.o., Sandoz Pharmaceuticals dd-Predstavništvo i Quatalia d.o.o., nosioci dozvole za lekove koji sadrže metotreksat, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputile su pismo zdravstvenim radnicima ca preporukama za izbegavanje potencijalno fatalnih grešaka u doziranju prilikom terapije inflamatornih bolesti.

Sažetak

• Greške u doziranju sa ozbiljnim posledicama, uključujući smrtne ishode, prijavljene su kada je metotrekstat, namenjen za primenu jednom nedeljno u terapiji inflamatornih bolesti, uziman svakodnevno.
• Zdravstveni radnici koji propisuju ili izdaju metotreksat za terapiju inflamatornih bolesti treba da
– obezbede pacijentu/negovatelju potpuna i jasna uputstva o doziranju jednom nedeljno;
– pažljivo provere prilikom propisivanja svakog novog recepta/izdavanja leka da li je pacijent/negovatelj razumeo da se lek mora koristiti jednom nedeljno;
– odluče zajedno sa pacijentom/negovateljem kojeg dana u nedelji će pacijent uzimati metotreksat;
– obaveste pacijenta/negovatelja o znakovima predoziranja i upute ih da bez odlaganja potraže medicinski savet u slučaju sumnje da je došlo do predoziranja.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .