Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B kod pacijenata lečenih lekom Darzalex (daratumumab)

Predstavništvo Janssen-Cilag Kft Beograd, nosilac dozvole za lek Darzalex, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), želi da Vas obavesti o sledećem:

Sažetak
– Kod pacijenata lečenih lekom Darzalex (daratumumab), prijavljena je reaktivacija virusa hepatitisa B (HBV), uključujući nekoliko slučajeva sa smrtnim ishodom.
– Pre početka lečenja daratumumabom sve pacijente treba testirati na HBV. Pacijente koji se već leče daratumumabom, a čiji je serološki status za HBV nepoznat, takođe treba testirati na HBV.
– Pacijente sa pozitivnim rezultatom serološkog testiranja na HBV treba pratiti zbog moguće pojave kliničkih i laboratorijskih znakova reaktivacije HBV-a tokom lečenja daratumumabom i još najmanje 6 meseci nakon zavšetka lečenja. Ukoliko je potrebno, treba konsultovati specijaliste za lečenje infekcije HBV-om.
– Kod pacijenata kod kojih je došlo do reaktivacije HBV-a, treba prekinuti lečenje daratumumabom i konsultovati specijalistu za lečenje infekcije HBV-om.
– O nastavku lečenja daratumumabom kod pacijenata kod kojih je reaktivacija HBV-a adekvatno kontrolisana treba razgovarati sa lekarima specijalizovanim za lečenje HBV-a.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti „Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove“.