Pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od kardiovaskularne smrti i smrti zbog bilo kog uzroka kod pacijenata lečenih febuksostatom u ispitivanju CARES

Kompanija Berlin-Chemie A.Menarini Distribution d.o.o, nosilac dozvole za lek Adenuric (febuksostat), u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), želi da vas obavesti o sledećem:

Sažetak

• U kliničkom ispitivanju faze IV (ispitivanje CARES) primećen je značajno veći rizik od smrti zbog bilo kog uzroka i smrti zbog kardiovaskularnih (KV) uzroka kod pacijenata sa gihtom i istorijom teže KV bolesti koji su lečeni febuksostatom u poređenju sa pacijentima lečenih alopurinolom.
• Lečenje febuksostatom kod pacijenata sa postojećom težom KV bolešću (npr. infarkt miokarda, moždani udar ili nestabilna angina) treba izbegavati, osim ako nijedno drugo lečenje nije primenjivo.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .