SAOPŠTENjE

Povodom sve češćih poziva na edukacije koje organizuje Nacionalna organizacija QRIOT Srbije, a koje se odnose na pitanja iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (“Novi sistem farmakovigilance”, “Sertifikacija – odgovorno lice za vigilancu, u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima” i sl.), dajemo sledeće SAOPŠTENjE:

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije ne organizuje navedene obuke, ne uzima učešće na istim, niti na bilo koji način učestvuje u njihovoj pripremi, izradi i prezentovanju informacija iz ovih oblasti.

Agencija će, u skladu sa svojim nadležnostima, i u narodom periodu, kao i do sada, organizovati edukacije na teme iz oblasti farmakovigilance, vigilance medicinskih sredstava, kao i drugih poslova iz svoje nadležnosti, a o čemu će zainteresovana javnost biti blagovremeno obaveštena.