Digitalna transformacija poslovnih procesa za medicinska sredstva

Povodom početka primene novog Zakona o medicinskim sredstvima Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala edukaciju koja se odnosi na prikaz novog informatičkog rešenja koje nosiocima upisa u Registar medicinskih sredstava omogućava elektronsko podnošenje zahteva i prateće dokumentacije za medicinska sredstva Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Rešenje se odnosi na korišćenje ePortala https://ms.alims.gov.rs koji omogućava podnošenje Zahteva i dokumentacije u elektronskom obliku od strane klijenta i internog sistema kojeg koristi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, u rešavanju zahteva klijenata.

Od 2. decembra 2018. godine kada počinje primena novog Zakona o medicinskim sredstvima, svi poslovi Agencije iz oblasti medicinskih sredstava će se obavljati u elektronskoj formi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje.

Podnosilac zahteva mora da poseduje saglasnost o elektronskoj komunikaciji sa Agencijom digitalno potpisanu od strane odgovornog lica organizacije. Podnosilac zahteva mora da ima odgovorno lice za dokumentaciju, kao i odgovorno lice za vigilancu, zaposleno sa punim radnim vremenom, propisane struke. Izuzetno, podnosilac zahteva može da ima jedno lice odgovorno za dokumentaciju i za vigilancu, a u zavisnosti od broja zastupljenih klasa i kategorija medicinskih sredstava, planiranog obima proizvodnje, odnosno prometa, kao i pogodnosti obrazovanja i iskustva odgovornog lica, o čemu odlučuje Agencija u postupku registracije medicinskog sredstva, produženja, odnosno izmena i dopuna registracije.

Edukacija je sprovedena kroz četiri radionice u kojima je učestvovalo 400 polaznika. Edukacija je organizovana 29.11.2018, na adresi Privredne komore Srbije, Terazije 23.