Obaveštenje povodom preporuke Komiteta za procenu rizika u oblasti farmakovigilance (PRAC)